Hocam s.aleyküm; Namazlarca camilerde önce Surelerden bir kaç ayet sonrasında ikinci rekatta fil suresinden aşağıya veya duha suresinden aşağaıya doğru herhangi bir sureyi komple okuyorlar. İlk rekatta 150 - 200 ayetlik bir surenin başından - ortasından yada son 2 -3 ayeti okunmak kaydıyla okuyorlar. Bazende ilk rekatta 2 ayet, ikince rekatta 4 ayete yakın okuyorlar.... Burada mekruhluk bir durum var mıdır? Sure ayetten üstündür diye duymuştum. Önce sure sonra ayet gelir diye biliyorum. Ya da Fİl suresini okuyorlar, 2 rekatta maun suresi okunuyor. Arada kalan sure küser diye biliyorum... Birde nas suresinden sonra ayet mi okunur yoksa fil suresine başlanır mı? Biraz karışık oldu ama hocam kafamı toplayamadım. Siz işin ehli olduğunuz için beni anladığınızı düşünüyorum. Allah sizden razı ve memnun olsun. Selam ve dua ile...

*******

Ve aleyküm selam.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz karışıkça olan sorularınızı şöyle toparlayıp cevaplamaya çalışalım.

1) Namazın ilk rek’atinde birkaç ayet, ikinci rek’atinde müstakil sure okumanın hükmü nedir?

- Bu husus caizdir, mekruh değildir. Ancak fıkhî tabiriyle “evlâ olanı terk”tir. Yani daha uygun, daha lâyık, daha iyi ve üstün olanı bırakıp, derece itibariyle onun altındaki bir usûlü uygulamaktır. Güzel olan; bir zaruret bulunmadıkça, her iki rek’atte de ya ayetler ya da müstakil sure okumaktır. [Bkz. Bilmen, Ö.N., Büyük İsl. İlm., Bilmen Yayınevi, İst. 1966, s. 215, md. 418]

2) İlk rek’atte iki ayet, ikinci rek’atte dört ayet okumak… Bunda kerahet var mıdır?

- Hanefî mezhebinde kaide olarak olarak, bir vâcibin terki tahrîmen mekruh, sünnetin terki ise tenzîhen mekruhtur.

İlk rek’atte okunan surenin, ikinci rek’atte okunan sureden daha uzun olması sünnettir. Bunun tersini yapmak tenzihen mekruh olur.

Ancak, iki surenin ayetleri kısalık, uzunluk bakımından farklı ise, bunları kelimeler açısından değerlendirmek uygun görülmüştür. Buna göre, on beş ayetli bir sure, kelimeler bakımından yirmi ayetli bir sureden daha uzun sayılıyorsa, on beş ayetli sureyi ilk rek’atte okumakta bir kerahet yoktur. [Bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, 1, 542-543]

Bütün namazlarda ikinci rek’atı, birinci rekattan üç veya daha fazla ayet okumak suretiyle uzatmak mekruhtur. Üç ayetten az olan uzatma ise mekruh değildir.

Nâfile namazların üçüncü rek’atini (ikinciyi değil), birinci rek’atinden uzun okumak ise mekruh değildir. Vitir namazı da bu hususta nâfile namazlar gibidir.

Bu itibarla vitir namazının, mesela birinci rek’atinde Asr suresi, ikinci rek’atinde Felak suresi, üçüncü rek’atinda da Nâs suresini okumak mekruh olmaz.

3) Her iki rek’atte sure okumakla birlikte arada bir sure atlıyorlar... Bunun hükmü?

- Bu uygulama, yani arada bir surenin atlanması / bırakılması mekruhtur. Ancak namazın birinci rek’atinde bir sure, ikinci rek’atinde de arada iki veya daha fazla sure bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sure okunması mekruh olmaz. Bir de, tek olarak terk edilen sure, önce okunan sureden en az üç ayet miktarı uzun olursa gene mekruh değildir.

4) Nâs suresinden sonra ne okunur?

- Birinci rek’atte "Nâs" sûresi okunsa, ikinci rek’atte de bu surenin okunması münasip / uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan / kıldıran bir kimse, birinci rek’atte "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rek’atte Fâtiha'dan sonra Bakara sûresinden bir miktar okur.

Bilindiği üzere ikinci rek’atte, birinci rek’atte okunan surenin üstündeki sureyi okumak mekruhtur. Fakat kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyen âlimler de vardır.

Rabbim (c.c.) sizlerden de razı olsun. Mukabil selam ve dualar…

 

Go to top