Hocam Selamun Aleykum, bazı hocalar Besmeleyi Fatihaya bitiştirerek okuyor, böyle okumalarının  sebebi nedir? Allah razi olsun. Ahmet Fazıl Bütünyürek – Bosna

*******

Ve aleyküm selâm.

Değerli kardeşim;

Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn İbn Arabî (k.s.) hazretleri (H. 560-638 / M. 1165-1240),Fütûhât” isimli eserinde der ki;

Fâtiha süresini okurken, Besmele’yi birleştirip, kesmeden bir nefeste oku! Muhammed Mustafa (s.a.v.) Cebrâil’den, o da Mîkâîl’den, o da İsrâfîl’den (aleyhimüsselâm) şöyle nakletmiştir:

Allah Teala buyurdu ki: “Ey İsrâfîl! İzzetim ve celâlim, cömertliğim ve keremim hakkı için, kim, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’i Fâtiha’ya bitişik olarak (Yani "Bismillâhirrahmanirrahîmi'l-hamdü lillâhi....şeklinde) bir kere okursa; şâhit olun ki, ben onu mağfiret ederim. İyiliklerini kabul eder, kötülüklerini afveder, dilini ateşle yakmam. Onu kabir azabından ve büyük korkudan (kıyamet günü fezau’l-ekber’den) kurtarırım… Ve o kimse bana bütün nebîlerden, velîlerden önce kavuşur."

[Buradaki son cümleyi şöyle te’vil etmek herhalde daha münasip olur: 'O kişi bana, peygamberler (aleyhimüsselâm) ve evliyânın (k.esrarahüm) bulunduğu taraftan, yani enbiyâ ve evliyâ kullarımla beraber bana gelir.' Zira bütün peygamberlerden, hele hele Hâtemü’l-enbiyâ Efendimiz’den (s.a.v.) ve topyekün evliyâullahtan önce Rabbine mülâkî olması nasslarda, ahbâr ve âsârda bildirilen beyanlara uygun düşmez. H. E.]

Şeyh-i Ekber hazretlerinin bu açıklamalarından anlaşılan o ki; öyle okumak mahzurlu değil, caiz olan bir okuyuş usûlüdür. Hatta cevâzı bir yana, makbul bir okuyuş oluyor. Zaten pek çok âlime göre BesmeleFâtiha’nın ilk ayetidir. Hal böyle olunca, bizler için de münasip olan; en azından bazı okuyuşlarımızda, bu usûle uymaktır. 

Rabbim (c.c.) sizlerden de râzı olsun…

Besmele hakkında geniş bilgi için bkz. http://www.halisece.com/islami-makaleler/597-besmele-i-serife-muslumanin-hayatindaki-yeri-ve-onemi.html

Go to top