Hocam selamünaleyküm

Yapmış olduğum bir projem var ve konuyla ilgili yardımınıza ihtiyacım var. Hadisi şeriflerde yeşil renk çok övülüyo, rahatlattığı vb. Faydaları olduğundan bahsedilmiş. Peki diğer renkler içinde böyle hadisi şerifler yada büyük alimlerin sözleri varsa onları yazabilir misiniz? Bulabildiğiniz tüm renklerin faydalarını yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim allahü teala sizden razı olsun. Fatih Baydemir

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Dilerseniz biz burada mevzu hakkında mutlak manada gerek Kur’an’da gerekse Sünnet’te tesbit edebildiğimiz ayet ve hadislerden bazılarını nakledelim. Siz de renklerin insan vücuduna, ruhuna, sağlığına hangi renklerin nasıl ve hangi yönde müessir olduklarına dair araştırmanızı yapıp çalışmanızı zenginleştirebilirsiniz. Bizim, oturup bu mevzuda başlı başına bir proje çalışması yapmaya yetecek kadar ne vaktimiz de imkânımız var. O bakımdan dikkatimi çeken bir çalışmayı da, hayli sıkıntılı da olsa vaktimiz-vüs’atimiz nisbetinde gözden geçirip, ifade, imlâ ve tahriclerdeki tashihleri toparlayıp düzenledikten sonra paylaşmak isterim. Umarım faydadan uzak olmaz.

***

Kur’an-ı Kerim’de renkten / renklerden bahseden bazı ayetler

“Onlar, ‘Bizim için Rabbine dua et, rengi ne ise onu bize açıklasın.’ dediler. Musa, ‘Rabbim buyuruyor ki; o, bakanlara sürûr veren, sapsarı bir inektir / sığırdır’ dedi”. [Bakara suresi, 69]

Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır”. [Nahl suresi, 16]

“Sonra meyvaların hepsinden ye de, Rabbinin (sana) kolay kıldığı yollara gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için, büyük bir ibret vardır”. [Nahl suresi, 69]

Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O'nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır”. [Rum suresi, 22]

“Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var”. [Fâtır suresi, 27]

Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir”. [Fâtır suresi, 28]

“Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır”. [Zümer suresi, 21]

Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur”. [Karia suresi, 5]

***

Renkler ve bâhusus giyim renkleriyle alakalı bazı hadisler

(1) Kırmızı

Hilâl İbnu Âmir (r.anhuma) babasından naklediyor: "Rasulullah’ı (s.a.v.) Mina'da halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde  vardı ve katırının üzerinde idi.  Hz. Ali (r.a.) de önüne durmuş, Efendimiz’in (s.a.v.) söylediklerini tekrarlıyordu." [Ebu Davud, Sünen, Libas 21, (4073).]

Bu rivayet Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) kırmızı renkli  elbise giydiğine delalet etmektedir. Erkeklerin kırmızı giymesini hoş karşılamadığını ifade eden rivayetler de var. Bu sebeple renk hususunda mezhepler ihtilaf etmiştir. Rivayetlerin değerlendirilmesi, kırmızı renk için Hanefîleri "mekruh" demeye sevkederken, Şâfiî, Malikî (rahumehumullah) gibi bazılarını da "mubah" demeye sevketmiştir.

(2) Sarı

İbnu Amr İbni'l-Âs (r.anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) üzerimde sarıya boyanmış iki giysi  görmüştü. Derhal:

"Bunu giymeni annen mi sana emretti?" diye sordu. Ben: "Bunları yıkayayım mı, ey Allah'ın Raslü!" dedim.

"Hatta yak onları!" buyurdular."

Bir rivayette: "Bu, kâfirlerin kıyafetidir, sakın bunları giyme!"  buyurdular" denmiştir. [Müslim, Sahih, Libas, 27, (2077); Ebu Davud, Sünen, Libas 20, (4066, 4067, 4068); Nesaî, Sünen, Zînet, 96, (8, 203, 204)]

Sarı renge boyanmış  elbisenin giyilip giyilmeyeceği de alimler tarafından münakaşa edilmiştir. Sadedinde olduğumuz hadis caiz görmeyenlere delildir.

Sahabe ve Tâbiîn'in (r.anhum) cumhuru bunun cevazına hükmetmiştir. İmam Ebu Hanife, Şâfiî ve Mâlik (rahımehumullah) de cevaza hükmedenler arasında yer alır. İmam Mâlik, varid olan  nehye binaen, bir başka renge boyanmış  olanı sarıya tercih ettiğini söylemiştir. Sarı en ziyade dikkat çeken bir renk olduğu için İmam Mâlik'in insanların çoklukla bulunduğu mahfillerde mekruh olacağına, evlerde, iş yerlerinde caiz olacağına hükmettiği de rivayet edilmiştir.

Rivayette, Rasûlullah'ın (s.a.v.) Abdullah İbnu Amr'a, "Bunu giymeni annen mi emretti?" demesi, sarı kıyafetin kadınlara hâs olduğuna delil kılınmıştır. Yasak erkekler hakkında mevzubahistir. Ateşte yakılmasının emredilmesi, başkalarını da zecre, yasağın ciddiyetini ifadeye hamledilmiştir.

Hz. Ali (r.a.) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.), kasiy (yol yol ipek bulunan keten) kumaşla sarıya boyanmış kumaşı yasakladı." [Müslim, Sahih, Libas 29, (2078); Ebu Davud, Sünen, Libas 11, (4044); Tirmizî, Sünen, Libas 5, (1725)]

Açıklama: Kasiyye ipekli bir kumaştır. Dokuma sırasında yol-yol ipek tabakasına yer verilmiş bir ipekli çeşidi... Tariflerde ipek damarlarının kaburga kemiği kalınlığında ve onun  gibi eğrice olduğu belirtilir. Kumaş, Kass şehrinde imal edildiği için kasî veya kısî diye nisbet ismini almıştır.

Hattâbî (rh.), gerek   ipekli kumaşın  ve gerekse sarıya boyanmış elbisenin kadınlara helal, erkeklere haram olduğunu belirtir.

(3) Beyaz

İbn Abbas (r.anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin." [Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 18, (994); Ebu Davud, Sünen, Tıbb 14, (3878)]

(4) Yeşil

Ebu Remse (r.a.) anlatıyor: "Rasûlullah'ın (s.a.v.) üzerinde iki yeşil giysi gördüm." [Ebu Davud, Sünen, Libas, 19, Hadis no: 4065; Tirmizî, Sünen, Edeb, 48, Hadis no: 2813; Nesâî, Sünen, Zînet, 97, (8, 204); Iydeyn, 16, (3, 185)]

Bu hadis, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) yeşil renkli elbise giydiğini ifade etmektedir. Bir kısım rivayetler,  yeşilin  Cennetlikler’in çoğunun elbiselerinin rengi olduğunu te'yid etmektedir. Ayet-i kerimede de:   عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ   "Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil  elbiseler vardır" [İnsan suresi, 21] buyrulmuştur. Göz için en uygun rengin yeşil olduğu, yeşili seyretmenin gözde dinlendirici tesirinin bulunduğu bilinmektedir. Yeşil’e, gerek ayet-i kerimelerde yer verilmiş olması ve gerekse Rasûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) onu sevmesi sebebiyle, yeşil İslâm'a sembol olmuştur.

(5) Siyah

Ümmü Halid  Bintü Halid İbni Said İbni'l-Âs  (r.anhümâ) anlatıyor:  "Rasûlullah’a (s.a.v.) benekli siyah bir giysi getirilmişti.

"Bunu kime giydirmemi uygun bulursunuz?"  buyurdular. Herkes susmuştu.

"Bana ümmü Halid'i getirin!" diye emrettiler. Beni yanına götürdüler. Giysiyi elleriyle bana giydirdi ve sonra da,

"Üstünde eskit, üstünde eskit!" diye iki sefer tekrarladılar. Siyah kumaşın beneğine bakıyor, eliyle de bana işaret ediyor ve;

"Ey Ümmü Halid! Bu senna (güzel), ey Ümmü Halid bu senna!"  diyordu. Senna, Habeşistan dilinde güzel demekti." [Buhârî, Sahih, Libas, 22, 32, 188; Menâkıbu'l-Ensâr, 37, Edeb, 17; Ebu Davud, Sünen, Libas 1]

Hadiste geçen “hamîsa”, yün veya ibrişimden mâmul siyah  benekli kumaşa denmektedir. Bu kumaşa hamîsa denmesi için,  benek bulunmasının gereğine dikkat çekilir. Hadis, siyah renkli kumaştan giysi yapmanın caiz olduğuna delil kılınmıştır. Efendimiz’den (s.a.v.) , siyahın cevazına delalet eden başka rivayetler de gelmiştir.

Hadis, ayrıca yeni bir elbise giyene nasıl duada bulunulacağı hususunda da fikir vermektedir.   اَبْلى اَخْلِقى  (Eblî ve ahlikî) eskit, parçala demektir. Ancak dilimizde bu makamda: "Üzerinde eskisin, üstünde paralansın, sağlıkla eskit!" gibi tabirler kullanırız. Yani "O eskiyinceye kadar ömrün uzun olsun, kazadan beladan uzak kalasın!" manasında bir dua...

***

Başlangıçta sözünü ettiğimiz çalışma

 

تأثير الألوان على حياة الإنسان

RENKLERİN İNSAN HAYATINA ETKİSİ

 

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

نظام الدين إبراهيم اوغلو

باحث أكاديمي تركماني ـ تركيا

 

ÖNSÖZ

 

Renkler hayatımızın bir parçasıdır. Renklerin, kişilerin davranışlarını psikolojik / ruhsal yönden olumlu ve olumsuz etkilediğini psikologlar tespit etmişlerdir. Renklerin anlamlı ve daha yararlı olması için, elbiseler, çiçekler ve kullanılan eşyalarda, hatta ev duvarlarında ve sairede insanların, renklere özen göstermeleri gerekir. Her mevsim ve yaşanan her yer için çeşitli renkler vardır. Aynı şekilde her rengin insan topluluklarında özel anlam ve ifadesi vardır. Bu onların zevk sahibi olduklarını aksettirir. Bazı renkler, bakıldığında insana, sürur ve ferahlık verir.

Renkler önemli olduğu içindir ki, yukarıda kaydettiğimiz gibi, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i celile zikredilmiştir. Şöyle buyurmuştur Mevlâmız:

Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler çıkardık. Dağlarda da yollar, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde ve kapkara topraklar var. Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.”. [Fâtır suresi, 27-28]

Kitap’ta olduğu gibi, Sünnet’te de renklerden bahsedilmiş, mevzular içinde yer verilmiştir. Aşağıda işlediğimiz renkler, ana renklerdir ve genel olarak tabiatta çokça bulunanlardır:

 

1-KIRMIZI:  الأحمر

Kırmızı renk: Kırmızı elmada bulunan koyusu ve karpuz diliminde de bulunan açık rengini kastediyoruz. İkisinin de canlılık, dinamizm, sevgi ve sevinçle ilgilisi bulunmakta. Kırmızı renk, vücutta; ataklık ve canlılığı ifade eder; duygusal bağlamda ise, bir işi sonuna kadar irade ve kararlıkla bitirmek demektir.

Kırmızı renk meyvelerde iştah açar; o yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır.

Kırmızı renk tansiyonu yükseltir, insanın günlük rutin streslerine mani olur, kan akışını hızlandırır, insanlar kendilerini sıcak hisseder, sevinç ve güzellik duygularını artırır. Kırmızı renk yerine göre çeşitli anlamlar ifade eder: Trafik işaretinde endişe ve tehlikenin olduğunu gösterir, aynı şekilde bir yerde bulunan kan için de geçerlidir. Kadının dudağında olursa çekicilik ve güzellik ifade eder. Çiçeklerde bulunursa baharı ifade eder.

Yanlış bir inanış vardır; boğaların kırmızıya saldırdığı sanılır. Ancak biliyoruz ki boğalar renk körüdür. Kırmızıya değil, kendilerine sallanan koyu renkli beze saldırır.

Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade ediliyor: “Allah’ın, gökten bir su indirdiğini ve işte onunla nev'ileri başka-başka meyveler (bitirip) çıkardığımızı görmedin mi? Dağlardan da beyaz-beyaz, kırmızı-kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar (yaptık)’’. [Fâtır suresi, 27]

Hadiste ise şöyle geçiyor: Hilâl İbnu Âmir (r.anhuma) babasından naklediyor: "Rasûlullah’ı (s.a.v.) Mina'da halka hitap ederken gördüm. Sırtında kırmızı bir bürde  vardı ve katırının üzerinde idi.  Hz. Ali (r.a.) de önüne durmuş, Efendimiz’in (s.a.v.) söylediklerini tekrarlıyordu." [Ebu Davud, Sünen, Libas 21, (4073).]


2-YEŞİL: الأخضر

Yeşil renk: Koyusu ile çam ağacı, açığı ile ise parlak yeşil otu kastediyoruz. İkisi de baharın ve yeniden doğuşun sembolü. Ve yeşil; merhamet, şefkat, itidal, hayır, bereket, barış, umut, güç enerji, gelecek için iyimserliği ifade eder. Şayet diğer renklere üstünlük sağlars,a insanlar sıkıntı ve bıkkınlık hissetmezler ve yorgunluk genel olarak şiddetini azaltır. Bundan dolayı bedevî Araplar çöl ortasında yeşil renkli elbise giymeyi tercih ederler. Psikiyatri Doktoru Frilininç, araştırmasında renkleri tedavide kullandı ve şöyle dedi: ‘Sarı ve yeşil renkler kalp atışını azaltır ve akışını düzeltir.’

Bir deneyiminde şiddetli gürültü çıkaran aletlerin kullanıldığı bazı fabrikaların duvarını yeşile boyadı ve işçiler, çevrelerini kuşatan yeşil rengin tesirinden dolayı bir daha gürültüden şikâyetçi olmadılar.

Yeşil renk tabiatın ve baharın rengidir. İnsana güven, huzur ve rahatlık verir. Bunan dolayı bankaların logolarında, büyük lokanta mutfaklarında ve hastanelerde yeşil renk hâkimdir. Yeşili bol olan semtlerde insanlar daha az mide rahatsızlığı şikâyetinde bulunurlar.

Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade ediliyor: “(O Rabbinin ismini teşbih et ki), yeşil otu çıkaran, sonra da onu kapkara, kupkuru bir hâle (çer-çöp, sel köpüğü haline) getirendir. [A’lâ suresi, 5]

(Bu cennetler) koyu yeşil (renkte)dirler’’. [Rahmân suresi, 64]

Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir şarab (içecek) içirmiştir’’. [İnsan suresi, 21]


3-SARI: الأصفر

Sarı renk: Sonbaharda dökülen yapraklarda bulunan koyu ve parlayan limonda bulunan açık rengini kastediyoruz. İkisi de zekâ, incelik, neşe ve sevgi çağrıştırır. Bir de birliği, sosyal hayatı, saf düşünmeyi ve eşyaları olduğu gibi görmeyi ifade eder. Sarı renk taksilerde dikkat çekiciliği artırır. Sarı ayrıca hüzün ve hasretin / özlemin simgesidir. Sarı renk insan yüzünde veya sonbaharda dökülen yapraklarda üzüntü, hasret, ölüm ve fenalık hissini; geniş kumsal alanlarda kıtlık ve meyvede ise olgunluğu, sulu olduğunu; güneşin sarısı ise sıcaklık ve canlılığı ifade eder. Altının parlağı ise yücelik ve haşmetlik çağrıştırır.

Bu renk Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade ediliyor "o, sarı renkte (parlak tüylü) bir inektir. Onun rengi hâlis sarıdır. Kendisine bakanları mesrûr kılar (içini açar)”. [Bakara suresi, 69]

İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir”. [Âl-i İmrân suresi, 14]

Kasem olsun o güneşe ve parıltısına  ve Güneş'in ardından gelen Ay'a”. [Şems suresi 1-2]

Son ayette ifade edilen Güneş sarı rengi, Gümüş ise beyaz rengi ifade etmektedir.


4-TURUNCU: البرتقالي

Turuncu rengi: Parlak portakal rengini kastediyoruz. O, kişinin mizâhi yönünü ve râzı (hoşnut) olduğunu gösterir. Neşe, güç ve insanın kendine güven artırıcı özelliği de bulunur.

Turuncu rengi çeşitli hisler ifade eder: Eşyalarda dikkat çekici, güneşte sıcaklık, ateşte ve yangında korku, meyvede olgunluk ve iştah açıcı, trafik işaretinde ise hazırlanıp gitmeyi çağrıştırır.

Buna yakın Kavuniçi rengi ise, huzur ve fikir rahatlığı ifade eder.


5-MAVİ:  الأزرق

Mavi renk: Bunun koyusu ile deniz rengini, açığı ile gökyüzünün açık gündüzünü kastediyoruz. İkisi de sessizlik, mutluluk iyimserlik ifade eder. Ve yeşil renk insanın sinirlilik / asabiyet ve tedirginliğini / gerginliğini azaltır. Ondan dolayı okul duvarların mavi boyandığı okullarda çocukların daha az yaramaz olduğunu görürüz. Ve evlenme çağındaki Yunanlı kızlar, mavi rengi iyimserlik olarak görürler. Evlilik töreninde mavi renkli yüzük ve şerit veya nazar boncuğu takmaya özen gösterirler.

Araplar mavinin kan akışını yavaşlattığını ve vücudun ateşini düşürdüğüne inanırlar. Batı ülkelerinde intiharları azaltmak için köprü korkuluklarını maviye boyarlar.

Gökyüzünde mavi yüceliği, ince düşünceyi ve derin bakışı ifade eder. Deniz maviliği rahatlık, bereket aynı anda şiddeti ifade eder. Bulutta ise hayır ve ümit ifade eder.

Bir de yayılan bir yanlış inanca göre insanları nazardan korur. [Kötü nazarı üzerine çekmesi vesilesiyle onun menfi tesirine engel olabilir. H.E.]

Kur’an-ı Kerim’de bu renk şu şekilde ifade ediliyor: “Allah O (yüce) zâttır ki, emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de O'nun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir’’. [Câsiye suresi, 12] Bu ayette geçen Deniz kelimesi mavi rengi çağrıştırır.

“(Muhtelif) yollara (çeşitli yörüngelere) sahip (olan) göğe andolsun’’. [Zâriyat suresi, 7] Burada da Gökyüzü kelimesi mavi rengi çağrıştırır.


6-LACİVERT: الكُحلي

Gri rengin bir koyusu, kozmik renk olarak kabul edilir; sonsuzluğu(!), otoriteyi, verimliliği simgeler.  Bu renk kullanıldığında, insanda güç ve üstünlük imajı etkisini sürdürür. Ve bu rengi giyen kişiler, kendilerinin üstün ve güvenilir bir kişiliğe sahip olduklarını hissederler. En çok sosyete kadınlarda tercih edilir.

 O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverti kullanır. [Damatların da lacivert giydikleri unutulmamalı!]


7- KAHVERENGİ: القهوائي

Parlayan kahverengini kastediyoruz. Kahverengi; gerçeği, plan ve düzeni ifade eder. Kansas Üniv.’de bir sergide, duvarların rengini beyaza boyamışlardır ve insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar sergide daha çok yeri daha az zamanda gezmişlerdir. Bu yüzden fastfoodlar iç mekânda kahverengi kullanır. Kahverengi toprak rengidir. Kıyafetlerde pek tercih edilmez, çünkü kahverengi giyen insanlar kalabalıkta dikkat çekmezler. Bir de sertlik, üzgünlük ve karamsarlık da ifade eder.

 

8- BEYAZ:  الأبيض

Beyaz renk ruhu en çok rahatlatan renklerden biridir. O, masumluk temizlik ve şeffaflığın zirvesini ifade eder. Ve istikrarı, devamlılığı, barışı ve iyimserliği çağrıştırır.

Politikacılar siyasetlerinde temiz ve dürüstlük izlenimi vermek için beyaz renk kullanırlar. Gelinlinler de evlilik törenlerinde temiz ve bekâr olduklarını ifade etmek için kullanırlar.

Sıcak havalarda beyaz elbisenin giyinmesi de tercih edilir. [Çünkü ısıyı içine çekmez, karşıya yansıtır.]

Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade ediliyor: “Ve (Musa) elini koynundan çıkarıverdi, eli bembeyaz olmuş, bakanların gözünü kamaştırıyordu’’. [A’raf suresi, 108]

Hadis-i şerifte de şöyle gelmiştir: “Elbiselerinizden beyaz elbisenizi giriniz; o sizin hayırlı elbiselerinizdendir, ölülerinizi de onunla kefenleyin. Göz için sürdüğünüz en hayırlı sürme gri olanıdır; gözü parlatır ve (kirpik) tüylerini çoğaltır”. [Bkz. Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 18, (994); Ebu Davud, Sünen, Tıbb 14, (3878)]

 

9-MOR: البنفسجي

Eskiden büyük saray mensupları daima morla süsleniyorlardı. Ve mor renk vakarlık, incelik ve samimiyettin zirvesini ifade eder. Rengi ne kadar açık olursa o kadar ince hisli olduğunu gösterir; şayet koyu olursa üzüntüyü ifade eder.

Koyu mor, Nevrotik duyguları ve karar almada tereddütlü olduğunu ifade eder.

Âşıklar ve intihar edenler, genelde bu rengi kendilerine sembol edinmişlerdir.

Bir de doğum esnasında doğumu kolaylaştırmak için de kullanılmıştır.


10- PEMBE:  الوردي

Pembe renk uyum, neşe, sevgi, cömertlik ve fedakârlık sembolüdür. Hayatı ve güzel duyguları ifade eder. Erkeleri çok etkileyen bir renktir. Eşler arasındaki duygu bağını güçlendirir.

Büyük mağazaların tezgâhtarları da, müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye pembe üniforma giyerler. Pembe aynı zamanda kız çocukları için kullanılan renktir. O da sevgi ve masumiyeti ifade eder.

 

11- SİYAH: الأسود

Siyah renk duygusallığı, hüznü, hırsı ve kötümserliği simgeler. Aynı şekilde üstünlüğü de ifade eder. İslâm ve Batı ülkelerinde siyah renk matemi temsil eder. Japonya’da da siyah mutluluk ve iyimserlik kaynağını sembolize eder.

Batı toplumlarında kadınlar, siyah giysilerini gece partilerinde kullanmayı tercih ederler.

Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz parlayan Ay ve yıldızların görüntülerine şaşırdığımızı da bildirmemiz gerekir. Ve gün ışığı girmeyen evlerde siyah renk tercih edilir.

Bu renk de Kur’an-ı Kerimde şu şekilde ifade ediliyor: “Yüzler de var ki, o gün tozlanmış, Onları karanlık bürümüş, (keder ve hüzünden kapkara kesilmiştir)”. [Abese suresi, 40-41]

Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Ki (o) ne serindir, ne de faydalı’’. [Vâkıa suresi, 43-44]

Ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için’’. [Bakara suresi, 187]

 

12-Gri: الرمادي  

Gri renk soğuk bir renktir, soğukluğu ile eşler arasında soğuk rüzgârlar estirebilir. En ideal rengi ise orta gri olanıdır. Hiçbir anlam ifade etmez. Gri renk olumsuzluğu, şahsiyetsizliği / kişiliği olmayanı, kolay hükmedilebilmeyi sembolize eder ve kaybetmeyi ifade eden bir özelliğe sahiptir.

Parlak gümüş rengi ise, altında olduğu gibi yücelik ve haşmetlik çağrıştırır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), gözü koruma açısından kullanılan sürmenin en faydalısının İsmid taşı (gri sürme) olduğunu, yatarken rahatlık verdiğini beyan buyurmuşlardır. [Bkz. Tirmizi, Sünen, Libâs; Dârîmî, Sünen, Savm, 28]

Nizameddin İbrahimoğlu

Hitit Üniversitesi – Çorum - Türkiye

      نظام الدّين إبراهيم أوغلو

محاضر في جامعة هيتيت بتركيا

***

Bu noktada ayrıca Ahmet Maranki ile yapılan “Renkler Dünyası’na yolculuk” başlıklı röportajdan, REEM Nöropsikiyatri Merkezi kurucusu nörolog Dr. Mehmet Yavuz’un renklerin önemini ve etkisini anlatan yazısı vb. çalışmalardan yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki linke de bir göz atmaya çalışınız:  http://www.acibademmedya.com/blog/renklerin-anlamlari-ve-insan-uzerindeki-etkileri/

 

Go to top