Soru: Selamün aleyküm. Ulu'l-emr fasık olursa ona itaat edilir mi? Verdiği kararlar dinle çelişmezse?

Soru: İsmi mahfuz bir okuyucu tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

******* 

Cevap:

Ve aleyküm selam.

Eğer ülü'l-emr'in fıskı itikadında değil de amelinde ise, aynen her fasık imamın arkasında namaz kılabileceğimiz gibi, bu emîre de itaat edilmesi gerekir.

Verdiği kararlar dinle mütenakız değilse, gayet tabii ki itaat edilir. Şayet verdiği emirler Allah'a isyanı icap ettiriyorsa, itaat edilmez. Nitekim hadis-i şerifte buyrulmuştur ki:

"Ma'sıyetle emr olunmadıkça hoş görsün veya görmesin, mü'minin her hususta Ülü'l-emri dinlemesi ve itaat etmesi lâzımdır. Ma'sıyetle (günahla, İslâm'a karşı gelmekle) emr olunduğu zaman ise dinlemez ve itaat etmez." (Riyâzü's-Sâlihin, Hadis no: 661, Buhari ve Müslim)

Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmuştur:

  • لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق

Lâ tâate li'l-mahlûqı fî ma'sıyeti'l-Hâlıq: Hâlıq’a (yüce yaratıcımız Allah’a) isyan bulunan hususta mahlûka itaat yoktur.” [Buhari, Sahih, 9, 109, 4044, 6711, 6816; Müslim, Sahih, İmaret, 39; Nesai, Sünen, Bey’at, 34; Ebu Davud, Sünen, 2608; İbn Mace, Sünen, 2865; İbn Hibban, 4567; Tirmizi, Sünen, 1707; Beyhaki, Sünen, 3, 127; Ahmed, Müsned, 1, 131, 409, 5, 66; Sahîhu’l-Câmi, 7520; Ebu Ya’la, 7, 4046; İbn Ebî Şeybe, 12, 543; Mecmau’z-Zevâid, 5, 225; Metalibu’l-Aliye, 2110; Fethu’l-Bârî, 13, 123; Hatib, Tarih, 3, 145; Taberanî, 1, 154; Tayalisi, 2612; Hâkim, 3, 443; Temhid, 8, 58; Busayrî, İthaf, 5007; Semhudî, Cevahiru’l-Ikdeyn, 1, 121]

Birden fazla rivayet yoluyla gelen bu hadis-i şerif, şu mealdeki lafızlarla da vârid olmuştur:

“İtaat ancak ma’rûftadır. (Yani şerîatın emrettiği, uygun bulduğu, aklın da hoş ve güzel gördüğü şeylerde, iyilik ve ihsandadır).”

“Allah’a isyan edene itaat yoktur.”

“Allah’a isyan hususunda (günah olan işlerde) beşere / kula itaat yoktur.”

Mevlâ-yi zû'l-Celâl cümlemizin çalışmalarını rızasına muvafık kılsın; şerîatın zâhir ve bâtın hudutları çerçevesinde emîru'l-mü'minîne'e itaat, sadakat ve teslimiyetten kıl ucu kadar dahi ayırmasın.

Go to top