selamünaleyküm sayın hocam;

1.günümüzde adını iyice duymaya başladığımız hatta devlet eliyle bile kurulması hedeflenen katılım bankalarında çalışmanın hükmü nedir?

2.ve biliyoruz ki T.C. içerisinde bulunan tüm bankalar ellerindeki mevduatın belli bir kısmını T.C. MERKEZ BANKASI na yatırmak zorunda. yatırılan bu karsılıklara merkez bankası faiz veriyor. katılım bankaları bu faizden enflasyon oranı kadarını kar payı odemesi yaptıkları paraya dahil edıyorlar yani nominal faizle insanlara kar payı ödemesi yapıyorlar. reel faizi iseayrıca bir hesapta biriktiriyorlarmış. enflasyon farkıyla kar dagıtılmasının hukmu nedir?

3.dünya sistemi içerisinde ulkemizin ekonomısınden sorumlu merkez bankasında çalışmanın hukmu nedir? mhmt

*******

Ve aleyküm selam “sayın” mhmt;

(1) Yüce dinimiz İslâm, müntesiplerinin meşrû işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helâl yollardan temin ve tahsil etmelerini emreder. Binaenaleyh haram kılınan şeylerin işlenmesi-yapılması günah olduğu gibi, bunların yapılmasına yardımcı ve vasıta-vesile olunması ve bunlara rızâ gösterilmesi de günahtır. Kur’an-ı Kerim’de “…İyilik ve takvâ (Allah'ın haramlarından-yasaklarından sakınma ve azabından korunma) üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın ikabı (azabı-cezası) çok şiddetlidir (pek çetindir).”  [Maide suresi, 2] buyrulmuştur.

Bilindiği üzere faiz alıp vermek haram olduğu gibi, buna vasıtalık / aracılık ve bu muameleye şahitlik etmek, yapılan işlemin kâtipliğini-yazımını yapmak da haramdır. Nitekim Hz. Câbir’den (r.a.) gelen bir rivayette şöyle buyrulmuştur:

Rasûlullah (s.a.v.) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahitlerine lânet etti! ve: ‘Onlar günahta eşittir!’ buyurdu.” [Müslim, Sahih, Müsâkat, 106; Tirmizî, Sünen, Büyu’, 2; Beyhakî, Sünen, 5/275; İmam Ahmed, Müsned, 1/393, 3/304, İbn Hibban, Mevârid, 1112]

Bankalarda çalışan veya onlar için iş yapan kimseler faiz muamelesi yanında dinen meşrû olan işleri de yapmaktadırlar. Binaenaleyh almış oldukları maaş / ücret belli bir emek karşılığı olduğu için tamamen gayrimeşrû olarak tavsif edilemez. Faiz ile iştigal etmeyen bir kuruluşta çalışmakta ise mahzur yoktur.

(2) Katılım bankalarının durumu-faaliyetleri asıl itibariyle maalesef tam olarak tebellür etmiş değildir. Onların bu şekilde elde ettikleri faiz gelirlerini kâr payı adı altında iştirakçilerine dağıttıklarına dair bir delilimiz yok. Sizin varsa bilmiyorum. Bizim bildiğimiz, aksine bu bankaların yöneticileri faiz gelirlerinin ayrı bir havuzda toplanıp yoksul ve muhtaçlara yardım hizmetlerinde kullanıldığını ifade etmektedirler. Tabii ki beyan asıldır. Bunu da elbette ki şer’î usûle uygun olarak herhangi bir sevap beklemeden yaptıklarını söylüyorlar. Farklı uygulamaları söz konusu ise, veballeri kendi boyunlarına…

(3) Merkez Bankası’nda çalışma meselesinde de, birinci soruya verdiğimiz cevabın son parağrafında yer alan açıklamaları dikkate alabilirsiniz. Mahiyet itibariyle aynı olan meselenin, cevabı da haliyle aynıdır, çalışabilir. Ancak;

Hemen her zaman hatırlatmaya çalıştığımız gibi, takva sahibi bir mü’min, geçimini temin için daha iyi ve daha uygun bir yer bulduğu an buraları terk etmelidir. Dinde azimet ve ihtiyat bunu gerektirir.

Go to top