selamün aleyküm hocam, namaza niyyetten önce 3 defa istigfar okumak faziletlimidir, birde namazda selamdan sonra istiğfar sünnetmidir? sıbgatullah uludere

*******

Ve aleyküm selam.

İstiğfar mü’min için manevi temizliktir; elbette ki her zaman güzeldir, lüzumludur, ihtiyaçtır. Namazlara niyetten önce de üç kerre istiğfar okumak tabii ki faziletlidir.

Namazlarda niyetten önce üç kere, beş kere, yedi kere, hatta yüz kere de okunsa mahzuru olmaz, bilakis faydalıdır, faziletlidir. Lakin bu bir tatavvudur (kendi isteğinizle yaptığınız bir güzel ameldir), dolayısiyle yapmadığınız takdirde de bir vebâli olmaz, yaparsak ecrine nail oluruz.

Namazın akabinde yapılan istiğfar hakkında ise Hz. Sevbân’dan (r.a.) gelen rivayet şöyledir:

Rasûlullah (s.a.v. namazda) selâm verdikten sonra üç kerre istiğfar eder, ardından ‘Allâhumme ente’s-selâm...’ duasını okurdu.” [Bkz. Müslim, Sahih, Mesâcid, 135,136; Ebu Dâvud, Sünen, Salât/Vitr, 360; Tirmizî, Sünen, Salât, 224; Nesaî, Sünen, Sehiv, 81; İbn Mâce, Sünen, İkame, 32] Zaman zaman bu sünneti uygulayanlara da rastlamaktayız.

İstiğfarın ehemmiyetiyle alakalı bir başka hadis-i şerifte de, “Her kim üç defa ‘Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh’ derse, harpten kaçmış olsa bile günahı bağışlanır” buyrulmuştur. [Bkz. Ebû Dâvûd, Sünen, Vitir 26; Tirmizî, Sünen, Deavât 118; Hâkim, el-Müstedrek, I, 511 Ayrıca bkz. İbn Mâce, Sünen, Edeb 57] Bunu da, her zaman olmasa/olamasa bile, bilhassa yatmazdan önce ihmâl etmemeye gayret göstermek lazım.

Mânâsı: “Kendisinden başka ilâh bulunmayan, Hayy ve Kayyûm (ebedî hayatla daima diri; başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi ârızî hallerden münezzeh, ezelden ebede kaim, dâim ve var) olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı tedvîr eden Allah Teala’dan beni mağfiret etmesini (bağışlamasını) dilerim”. 

Go to top