Hocam namazdan sonra okunan 70 istigfarı namazdan sonra ayetel kürsi ve duadan öncemi yoksa duadan sonra fatiha okuduktan sonramı okuyabiliriz.

 

*******

İstiğfarın fazileti büyüktür… O bakımdan, sadece farz namazların ardından değil, her zaman okumaya gayret etmelidir. Dertlerin, kaza-bela ve musibetlerin def’ine, sıkıntılardan kurtulmaya vesiledir. Aşağıda nakledeceğimiz bilgiler ışığında hareket edebilir, kendine uygun olan bir usulü, mesela namaz-tesbih ve duanın bitiminde tatbik edebilirsin. Yeter ki öğrendikten sonra ihmâl etme. Zira sorup öğrenip yapmamanın da ayrı bir vebâli vardır.

***

Silsile-i Aliyye-i Nakşibendiyye’nin 24’üncü halkasını teşkil eden Muhammed Ma’sum (k.s.) hazretleri, istiğfar hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

“Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak pek faydalıdır, çokça tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, ‘Her kim çokça istiğfar ederse Allah onun her kederine bir kurtuluş, her sıkıntısına bir çıkış (yolu) yapar (ihsan eder) ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.’ [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4, 55; Hâkim, el-Müstedrek, 4, 292] buyrulmuştur.

“İstiğfar, insanı her murada kavuşturur... Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı... Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruldu: ‘Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, üzerinize gökten bol bol bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin, günahkâr olarak dönüp gitmeyin.’ [Hûd suresi, 52] “…Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir…” [Talak suresi, 2-3] Allah’tan korkan mü’min de elbette ki istiğfarı bolca yapar.

Merâkı’l-Felâh’ta geçen bir hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estağfirullâhe’l-azîmellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. [Benzer bir rivayet için bkz. Ebu Davud, Sünen, Salat, 361]

“Bu fakir (Muhammed Ma’sum hazretleri) farz namazlardan sonra, 70 kere istiğfar okuyorum. Üç defa ‘Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh’ okuduktan sonra, gerisinde yalnız ‘Estağfirullah’ diyorum. Deylemî’de zikredilen bir hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra yetmiş istiğfar okuyanın, işlediği günahlar affolur ve Cennet’teki köşklerini görmeden dünyadan gitmez’ buyrulmuştur.

“Hz. Sevban (r.a.) anlatıyor: ‘Rasûlullah (s.a.v.) selâm verdikten sonra üç kere ‘istiğfar’ eder, ardından 'Allâhümme ente’s-selâm...’ duasını okurdu.” [Bkz. Müslim, Sahih, Mesacid, 135,136; Ebu Davud, Sünen, Salat/Vitr, 360; Tirmizî, Sünen, Salat, 224; Nesaî, Sünen, Sehiv, 81; İbn Mace, Sünen, İkame, 32]

Bir başka hadis-i şerif de şöyledir: ''Her kim üç defa ‘Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh’ okursa, harpten kaçmış bile olsa günahı bağışlanır.'' [Ebu Davud, Sünen, Salat, 361]

Ali bin Ebi Bekr (rh.), Meâricü’l-Hidâye’de diyor ki; istiğfarlardan meşhur olanı, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) haber verilen şu istiğfardır. Buyurdular ki: ‘Bir kimse 25 kere, ‘Estağfirullâhe’l-azîmellezî lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmânü’r-rahîm el-hayyü’l-kayyûmü’l-lezî lâ-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî’ okursa; odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza-bela olmaz. Bunu ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumalıdır. Âlimlerin çoğu, tâliplerine-müntesiplerine bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok büyük faydalarını da görmüşlerdir.” [Mektûbât, li-Şeyhi’ş-Şuyûh Hâce Muhammed Ma’sum (k.s.), yyyy, c. 2, m. 80]

Go to top