Selamün aleyküm hocam, Hazreti Üstazımızın Topçulardaki son derslerinin ardından ‘Tekrar geleceğim, size iki hadisi şerif yazdıracağım’ buyurdukları hadisler hangileridir? Bunları merak ettik, açıklayabilirmisiniz? Geçenlerde bir hocamız sohbette kısaca temas etmişti ama detayını soramaya fırsat bulamadık. Naime Gülten Sevinç – gmail

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Aynı soruyu, birkaç sene önce başka bir okuyucumuz da sormuş ve cevaplamış idik. Ona ilave edecek pek fazla bir şey olduğu kanaatinde değilim. O bakımdan söz konusu soru ve cevabı, yalnızca ufak-tefek izahlar ve eklerle aşağıda aynen naklediyorum.

***

Soru: hocam selam aleyküm üstazımız süleyman hilmi tunahan efendi hazretleri (k.s) topçulardaki son dersini yapmış ve tekrar geleceğim size iki de hadisi şerif yazdıracağım buyurmuşlar bu hadisi şerifler nelerdir türkçe mealinide yazarsanız şu kalbimin burukladığı irtihal yıl dönümünde ben cahili memnun etmiş olursunuz

Cevap: Ve aleyküm selam.

Hz. Üstâzımız’ın (k.s.) bahis mevzuu sohbetlerinden sonra, tekrar gelip yazdıracaklarını ifade buyurdukları iki hadisten biri hadîs-i şerif, öbürü de hadîs-i kudsîdir. Her ikisi de birbirini te'yid eden aynı manayı müfid iki ayrı rivayettir.

1. Qaale Aleyhisselâm: An Ebî Râfi’ (r.a.): “Le-in yehdi’l-lâhu alâ yedeyke racülen hayrun leke mimmâ taleat aleyhi’ş-şemsü ve ğarubet”.

Manası: Ebû Râfi’ (r.a.) anlatıyor: Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz şöyle buyurdu: “Hz. Allah'ın, tek bir kişiyi senin ellerinle (zâhirin ve bâtının üzere / maddî ve mânevî gayret ve çalışman neticesinde / senin vesîlenle) hidâyete erdirmesi, senin için, güneşin, üzerine doğup battığı her şeyden (her-servetten) daha hayırlıdır”. [Buhârî ve Müslim, Ebu Said'den (r.a.) rivayet etmişlerdir; Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberânî de tahric etmiştir.]

2. Hadîs-i kudsî: Qaale Aleyhisselâm, Qaalellâhu Teâlâ; “Yâ Dâvûdu, le-en te’tiyenî bi-abdin aabikın ehabbu ileyye min ibâdeti’s-sekaleyni”.

Manası: “Ey Dâvud! (Benden) kaçan bir kulu(mu, tekrar) getirmen; bana, bütün insanların ve cinlerin ibadetinden daha sevimli gelir”. [Hadislerin metni için bkz. Ziya Sunguroğlu, Notlarım, s. 141]

Üstâzımız Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) Hazretlerinin bu teşrifleri, oradaki talebeleriyle dünya hayatındaki son görüşmesi ve onlara son nasihatleridir. Veda ederlerken de, Evlatlarımı dünya gözü ile bir kere daha göreyim diyerek onlara tekrar bakar ve oradan ayrılırlar. Bu hâdiseden kısa bir müddet sonra da ebedî âleme irtihal etmişlerdir: 16 Eylül 1959 Çarşamba.

***

Sadedinde olduğumuz mevzuda başka rivayetler de vardır. Biz de bunlardan ikisini daha -teberrüken- nakletmeye çalışalım.

1) Hayber’in fethi sırasında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), komutan olarak tayin ettiği Hz. Ali’ye (r.a.) şöyle hitap etmişlerdir:

Ey Ali! Bil ki, senin elinle bir insanın hidayet bulması, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır”. [Buhari, Sahih, Cihad, 4, 58; Müslim, Sahih, Fedâilu’l-Ashâb, Hadis no: 2406]

2) Sehl bin Sa’d (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Vallâhi, senin hidâyetinle (yol ve yön göstermenle, vesilenle) bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdır”. [Ebû Davud, Sünen, İlim, 10, Hadis no: 366; Buharî, Sahih, Ashâbu’n-Nebî, 9; Müslim, Sahih, Fedâilu’l-Ashâb, 34, H. no: 2046]

Hepsi de nasîhat ehli, talim-terbiye, irşad ve telkin erbâbı için ne kadar güzel ve özel müjdelerdir!

Rabbim (c.c.) cümlemizi, insanların hidayetine vesile kılsın, o yolda sa’y u gayretten ayırmasın. Son nefesimize kadar rızası uğrunda hizmetten mahrum eylemesin. Amin…

Go to top