Selamün Aleyküm Hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eniştesi Tuna Hanı Seyyid İdris Bey kimdir? Hayatı hakkında malumatınız var mı hocam. Soru: bilal tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selâm kardeşim;

Maalesef o mevzuda pek de kayda değer bir bilgimiz yok. Bildiklerimiz sadece büyüklerimizden şifahen dinlediklerimiz, zamanla bazı yazışma ve satırlara geçmiş kayıtlardan ibaret. Sizlerin de pekâlâ bildiğinizi tahmin ettiğimiz o özet bilgileri, dilerseniz, kırık-dökük cümlelerle de olsa teberrüken nakletmeye çalışalım.

Şöyle ki:

Üstâzımız Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s. h.1304/m.1888) hazretlerinin mübarek şecereleri, mâlumunuz, ceddi İdris Bey’e (r.aleyh) dayanıyor. Binaenaleyh ilim ve irfan ehli, tasavvuf neşvesine sahip, fazilet erbabı ve dahi seyyid ve şerif olan asil bir âiledendir.

Sizin de mesajınızda işaret ettiğiniz gibi ceddimiz İdris Bey (r.aleyh), Ebu’l-Feth Sultan II. Mehmet (k.s.) tarafından Tuna Hân’ı nasbedilmiş ve kendisine kız kardeşi tezvic edilmiş bir zâttır. Bu itibarla Hz. Fatih’in (k.s.) eniştesidir.

İdris Bey’in (r.aleyh) Tuna’ya Hân olarak nasbedilmesi ise şöyle olmuştur:          

Fatih Sultan Mehmet (k.s.) hazretleri, pâdişahlığı zamanında Rasül-i Zîşan Efendimize (s.a.v.) fart-ı muhabbetlerinden (aşırı derecedeki sevgilerinden) dolayı ‘yeryüzünde Evlâd-ı Rasûl’den kimler kalmıştır’ diye araştırmışlar. Ve bu araştırma neticesi Türkistan’da şeceresine hiç şâibe karışmamış olduğunu tesbit ettikleri İdris Bey’i (r.aleyh) bulunca, kendi kız kardeşi ile onu evlendirip Tuna havâlisinin Hânı olarak nasbetmiş... Ve o havâlinin vergi vesâir mükellefiyetini tedvir için onu vazifelendirmiştir. İdris Bey ve kendinden sonraki ahfâdı bu vazifeyi yürütmüşlerdir.

Üstâzımız Süleyman Efendi (k.s.) hazretlerinin muhterem babaları Osman Bey’e (r.aleyh) kadar bu durum devam etmiştir.

İrsen-neseben bu yakınlıkları sebebiyledir ki, Hz. Üstâzımız (k.s.) ile mübarek cedleri Hz. Fatih’in (k.s.) birbirlerine çok benzedikleri bilinir. Hatta o kadar ki, bu benzerlik ressamları bile hayrete düşürür! Nitekim bir defasında Ankara’yı teşriflerinde gara geldikleri zaman trenden inmek üzere iken bir hanım;  

- “Efendim siz kimsiniz?” diye sorar. Kendileri,

- “Kızım neden merak ettiniz” deyince;

- “Efendim ben ressamım, İstanbul’dan beri trende sizi takip ediyorum. Yandan görünüşünüzle aynen Fatih Sultan Mehmet (k.s.) hazretlerine benziyorsunuz” deyince, Hazretimiz (k.s.);

- “Evet kızım, ben onun neslindenim; şecerem vardır, gösterebilirim” buyururlar.

***

Daha etraflı ve de sıhhatli bilgi edinebilirsek, gene paylaşmaya gayret ederiz inşâallah... 

 

 

Go to top