Mest üzerine giyilen çoraba mesih caiz mi?

*******

Eski müftülerimizden merhum Mehmed Emre Hocaefendi, bu hususta kendilerine sorulan iki soruyu şöyle cevaplamışlardır:

Soru 1: Bir kimse ayağına mest giyse ve üzerine de çorap geçirse, daha sonra çorabın üzerine mesh verse caiz olur mu? 

Cevap: Bu caiz değildir. Çorabını çıkarıp mestin üzerine mesh etmesi gerekir. 

Soru 2: Mest üzerine giyilen çorap, çok ince olduğundan, çorap üzerine meshedilse, ıslaklık meste çıksa caiz midir? 

Cevap: Mesele, cevaz yönünden ele alınacak olursa, çorap üzerine verilecek meshin yaşlığı aynen meste kadar ulaşır ise mesh caizdir. Bu haddi zatında çoraba değil, meste yapılmış bulunmaktadır. Fakat görenler üzerinde yanlış telakkî ve tatbikata yol açmaması bakımından, çorabı çıkarıp mest üzerine mesh etmelidir. Suyun alta geçmemesi [de] ihtimâl dâhilindedir. [Bkz. A.g.m., Zamanımız Meselelerine Fetvalar, Çile Yayınları, İstanbul, 1983, 1, 250 (978), 252 (989)]

Velhâsıl; ihtiyata muvafık olan, çorabın çıkarılıp mestin kendisine mesh etmektir.

***

Ayrıca Hanefî mezhebindeki içtihatlara göre, şu anda giydiğimiz çoraplar üzerine mesh yapılmaz, yapılırsa caiz olmaz.

Zira Hanefîlere göre ayağa giyilen bir şeyin mest sayılması için şu hususiyetleri taşıması gerekir:

1) Mestler, bağsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır.

2) Ayağa giyilen bir mestle en az bir fersah, yani üç mil (takriben 5 km.) kadar yol yürümek mümkün olmalıdır.

3) Mestler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek, ayağa ulaştıracak incelikte olmamalıdır.

4) Ayakları topuklarıyla birlikte her taraftan örtmüş bulunmalıdır.

5) Topuktan aşağı kısmının altında ya da üstünde, ayak parmaklarının üç’ü girecek şekilde bir delik yırtık ve sökük bulunmamalıdır.

***

Son olarak, Mâlikîler’de mestin üstüne giyilen çoraba mesh etmek caizdir. Bunu da ilave bilgi olarak arz etmiş olalım. Tabii bu hüküm, ancak o mezhep mensuplarını ilzam eder. Her Müslümanın kendi mezhebinin hükümlerine uyması gerekir. 

Go to top