Namaz kıldıktan sonra hangi duayı okumak efdaldir?

******* 

Namazlardan sonra, mutlaka şu dua okunmalıdır, diye bir kaide, bir şart yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua eder / edebilir. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek münasip olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek de uygun görülmemiştir. Dua, uyanık kalb ile ve sessizce yapılmalı ve her fırsatta dua etmelidir!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:

"Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allâh'ın adıyla... Rahmân ve Rahîm ancak O'dur. Benden üzüntüyü, düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!" [Buharî, Sahih, Deavât, 35, 40] derlerdi. Ve yine buyururlardı ki:

"Frz anamazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa: "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîr" deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır." [Buhârî, Sahih, Ezan, 155]

Hz. Muaz’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) onun elinden tuttu ve:

"Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum" buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti:

"Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik: Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana lâyık ibadet etmek için bana yardım eyle!" [Ebu Davud, Sünen, Vitir 26. Ayrıca bk. Nesaî, Sünen, Sehv 60]

***

Ayrıca şöyle de dua edilebilir:

el-Hamdülillahi Rabbilâlemin vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ alihî ve sahbihî ecmaîn.

“Yâ Rabbi, ikame eylediğimiz namazları kabul eyle! Âhir ve âkıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

Allahümmağfir verham ve ente hayrürrâhımîn. Teveffenî müslimen ve el-hıkni bissalihÎn. Allahümmağfir lî veli vâlideyye ve lilmüminîne vel mü'minât yevme yekuumül hisâb.

“Yâ Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmâremizin kötülüklerinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslâm’a selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr u perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü annî."

“Yâ Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle! Allahümme inni es’elükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike yâ erhamerrahimin.

Allâh’ım! Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

“Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok tefekkür, çok ağlamak ve çokça hizmet etmeyi; kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste Ehl-i sünnet itikadına uygun ve kâmil bir iman ve tevbe nasip eyle.”

Bu parağrafların hepsi, ya da zaman-zaman parça parça / kısım kısım okunabilir elbette… Vaziyete, şartlara, ihtiyaca göre değişiklikler olabilir.

***

Ayrıca bilenler, “Namazlardan sonra Ahzâb Duası’nı (Allâhümm münzile’l-Kitâb…) okumalı. Zira Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) Hendek Harbi’nde cezbeyle okumuştur. Ve o cezbe bu duada hâlâ câridir.” [Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinden, nakleden Ali Erol, Hatıratım, s. 71-72]

Go to top