Selamun Aleykum Hocam Kandil diye birsey yok diyorlar cevremde çocu kişi ve facebookta takip ettiğim birçok sayfa. birinde şöyle birsey buldum. Mezhep imamlarının kandil geceleri ile ilgili fetvaları..Soru: Kandil geceleri ile ilgili olarak mezhep imamlarının ( ebu HANİFE rha, İmam ŞAFİ rha, İmam MALİK rha, imam AHMED B HANBEL rha ) görüşleri nelerdir ?.. bizzat katılmışlar mıdır?.. fetvaları var mıdır?

Cevap: Ebu Hanife rha (ö. 150 h.), İmam Malik rha (ö. 179 h.), İmam Şafii rha (ö. 204 h.) ve Ahmed b. Hanbel rha (ö. 241 h.) gibi mezhep imamlarının kandil geceleri ile ilgili fetvaları yoktur. Çünkü onlar hayattayken bu geceler henüz kutlanmıyordu.
Soru: Kandil geceleri Osmanlı’da başlamış. Peki, Osmanlı neye dayanarak bu geceleri başlatmıştır?
Cevap: Kandil geceleri Osmanlı döneminde değil, hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Bu geceler, Osmanlılar döneminde II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “kandil” olarak anılmaya başlamıştır. Yani bu gecelerin kutlanmaya başlaması değil, kandil olarak isimlendirilmesi Osmanlı döneminde olmuştur. İkisini birbirine karıştırmamanız gerekir.
İbn-i Mâcişûn rha: “Ben Mâlik rha ’i şöyle derken işittim: ‘Her kim İslam’da güzel görüp bir bid’at çıkarır-sa, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in risâleti edâ etmede ihânet ettiğini iddiâ etmiş olur. Çünkü Allah Teâlâ: ‘Bugün sizin için dîninizi tamamladım’ diye buyurmaktadır. Bu sebeple o gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de dîn olamaz.”[İmam Şâtıbî rha; “el-İ'tisâm”] Sizin görüşleriniz nedir?

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Bunun ne görüşü olacak ki?! Asırlardır Müslümanlar arasında Kandil yani mübarek geceler ihya edilegelmektedir. Öyle ki, bu durum usûl-i fıkıh ıstılâhiyle ifade edersek, âdeta mürekkep icma' halini almıştır. Bugüne kadar bunca ulema güya hata etmiş, sözümona birkaç ukalâ-budala da gelmiş onu tashih edecek!

Öyle mi?

Kafa karıştırmanın bir anlamı var mı?

Bunlar, Vehhabiliğin fikir babası İbn Teymiye ve avanesinin zırvalarıdır.

Herkes kendine göre ortaya bir iddia atar, yine kendince bunlara dayanak bulmaya çalışır. Fazla söze hiç gerek yok. Berat gecesini Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) nasıl ihya ettiği ortada… Bizim ölçümüz, müstenidatımız Ehl-i Sünnet  âlim ve mutasavvıflarının görüş ve beyanlarıdır. Kaldı ki Ehl-i Sünnet âlimleri isimleri mezkür zevattan ibaret değildir.

Bid’at ve dalâlet erbabına kulak asmayınız!

En basitinden son devir âlim ve müderrislerinden Ömer Nasuhi Bilmen merhumun İlmihali’ne bakmanız yeterlidir.

Ayrıca daha önce de sorduğunuz aynı sorunun cevâbî linkine ve diğer linke de tekrar bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/947-kandiller.html

http://www.halisece.com/fikih/13-namaz/261-mubarek-gecelerdeki-namazlara-yapilan-itirazlara-cevaplar.html

Son bir hatırlatma:

Aynı şeyleri durmadan tekrar etmenin bir gereği de yararı da olmaz, aksine zaman israfına yol açar. Bunun da vebâli olur.

Bilginize, ilginize…

Go to top