Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) süt annelik yapan üç hanım sahâbe


1. Hz. Süveybe
(r.anha):

Ebû Leheb'in cariyesi bulunan Süveybe, oğlu Mesruh ile birlikte Rasûl-i Ekrem’i (s.a.v.) emzirmiştir. Daha önce, Peygamberimizin (s.a.v.) amcası olan Hz. Hamza’ya (r.a.) da süt annelik yapan Süveybe, daha sonra Ebû Seleme’yi de emzirmiş bulunmaktadır. Bu emzirme, Halime-i Sa'diye'den önceki günlerde olmuştur.  [İbn Sâ’d (160/ 777-230/845), Tabakât, 1, 108]


Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu sırada, Süveybe'yi ziyaret eder, hatırını sorar ve kendisine yardımda bulunurdu… Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra da bu ilgisini devam ettirmiş ve ona giyecek elbiseler göndermiştir. Hz. Hatice (r.anha) vâlidemiz, bu kadını alıp âzât etmek istemiş ise de, Ebû Leheb buna rıza göstermemiş, daha sonra kendisi onu hürriyetine kavuşturmuştur. [İbn Sâ’d, a.g.e., 1, 108]

Fahr-i Kâinat’ın (s.a.v.) Hayber Savaşı'ndan döndüğü günlerde fâni ömrünü tamamlayan Süveybe ahirete göç etmişti. Oğlu Mesruh ise, annesinden önce vefat etmiştir. (r.anhüma)

2. Hz. Halîme-i Sâ’diye (r.anha):

Halîme binti Ebi Züeyb (r.anha), Sâ'd kabilesine mensuptur. Kocası Hâris bin Abdüluzza'dır. Oğlu Abdullah ile birlikte Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) emzirmiş bulunmaktadır. Halîme binti Ebî Züeyb'in Cüdâme (Şeymâ) ve Üneyse isminde iki kızı da vardır. Onlar yaşça, Abdullah'tan daha büyük olduğu için Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bakımı ile ilgilenirlerdi. [İbn Sâ’d,a.g.e., 1, 108]

Rasûlullah (s.a.v.), Halîme-i Sâ’diye'nin yurdunda dört yaşına kadar kaldı. Hz. Hatice ile izdivacından sonra bu muhterem kadın, Rasûl-i Ekrem Efendimizin (s.a.v.) ziyaretine gelmişti. Yurtlarındaki kuraklık ve sıkıntıdan söz açan Halîme'ye Hz. Hatice (r.anhuma) kırk koyun ve bir deve hediye vererek yurduna gönderdi. Bu muhterem sütanne, Medine-i Münevvere'nin Baki’ kabristanına defnedilmiştir.

3. Ümmü Eymen (r.anha):

Adı Bereket olan bu muhterem kadının Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v.) sütannelik yaptığını İmam Süyûtî (rh.) nakletmektedir. [Süyûtî, el-Hâvî li’l-Fetâvâ, 2, 389]

Ümmü Eymen, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) babasından miras olarak kendisine intikal etmişti. Hz. Hatice (r.anha) ile evlendiği sırada onu âzat etmiştir. Fahr-i Kâinat (s.a.v.), ondan bahsederken, “Anamdan sonra anamdır (onun kadar sevip saygı duyduğum kadındır). buyurmuşlardır. Bir gün, “Cennet ehlinden bir kadınla evlenmekten hoşlanan, Ümmü Eymen'i tezevvüc etsin.” [İbn Sâ’d,a.g.e.,  8, 224] buyurunca Zeyd bin Hârise (r.a.) onunla evlenmiştir. Bu mutlu izdivaçtan Üsâme bin Zeyd (r.a.) dünyaya gelmiştir.

 

 

Go to top