Âbidin Paşa rahmetullahi aleyh (d. 1843, Preveze- v. 1906), Osmanlı Devleti'nin son döneminde hizmet vermiş bir devlet adamı, âlim ve yazardır. Onun kaleme aldığı Kasîde-i Bürde Şerhi’nde belirttiğine göre, bu beyitler çeşitli maksatlarla okunur ki, bunlar maddeler halinde şöyle sıralanmıştır:

1- Son nefeste iman ile vefat etmek için her Cuma gecesi okunur.

2- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyâ’da görmek için her Cuma ve Pazartesi geceleri Kasîde-i Bürde okunur. Bu şekilde hatm-i kebiri olan yüz bir (101) kere okuyan kişi, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyasında görür.

3- Uzun ve huzurlu ömür için okunur.

4- Rızık genişliği için günde on beş kere bir hafta boyunca okunur.

5- İstihare için yatsıdan sonra okunur.

6- Herhangi bir niyetle yatsıdan sonra üç kere okunursa; niyet ettiği şeyi rüyasında görür.

7- Makam, mevki ve rütbe için kırk bir gece üst üste okunur.

8- Stres ve sıkıntılar için her Cuma gecesi okunmalıdır.

9- Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır. Son münacât kısmı ise felçli hastalar üzerine yedi gün süreyle okunup Cenâb-ı Hakk’tan şifa niyaz edilir.

10- Bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için kırk bir kere okunur.

11- Yüksek zekâ ve iyi bir hâfızaya sahip olmak için (Nisan yağmuru suyu, zemzem suyu veya herhangi bir su üzerine) üç defa okunur ve aç karna o sudan içilir.

12- Ticarette kâr etmek için bir hafta boyunca kırk bir kere okunmalıdır.

13- Cinlerin şerrinden korunmak için okunur.

14- Kendisine cin musallat olmuş kişinin üzerine okunur.

15- Deniz felaketlerinin olduğu zaman en az bir defa okunmalıdır.

16- Karada belâ, musibet, felaket ve kazalar olduğu zaman okunmalıdır.

17- Deprem anlarında okunur.

18- Mal ve mülkün muhafazası için okunur.

19- Mal ve mülkü tehlikelerden korumak için Cuma geceleri okunmalıdır.

20- İnsanlar arasında sevginin yerleşmesi için okunur.

21- Yolculukta sağ salim dönmek için okunur. Ve Maddi ve manevi bütün dertler için okunur.

Hangi beyit / beyitler ne maksatla okunur

 • 1, 2, 3, numaralı beyitler kekemeliğin gitmesine vesiledir.
 • 4, 5, 6. beyit stres ve bunalıma şifa için vesiledir. Hâcet için okunur.
 • 9, 10, 11, zalim birine hakkı söylemek (ve tesirli olması) içindir.
 • 13, 14, 15. beyitler tevbe etmeye yardımcıdır.
 • 15, 16 ve 17. beyitlerin kötülüğü yok etmeye faydası vardır.
 • 24 ve 25. beyitler nefis ve şeytana galip gelmek için okunur.
 • 34’den 46. beyite kadar olan beyitleri savaşa giden kişi üzerinde taşırsa çok faydasını görür.
 • 69, 70 ve 71. beyitler düşmandan korunmak içindir.
 • 82 ve 83. beyitler zihin açıklığı içindir.
 • 84 ve 85. beyitler cinleri kovmak içindir.
 • 86, 87 ve 88. beyitler tarla ve bahçelerin bereketi için okunur.
 • 89 ve 90. beyitler güzel konuşmak içindir.
 • 108. beyit bağlı erkeği çözmek içindir.
 • 105. beyitten 115. beyite kadar olanlar zalimlere karşı okunur.
 • 116. beyitten 126. beyite kadar olan beyitler yolcuğun rahat geçmesi içindir.
 • 127. beyitten 134. beyite kadar olan beyitler hırsızdan korunmak içindir.
 • 140'tan 147'ye kadar olan beyitler, hastalıklardan şifa bulmak içindir.
 • 149, 150 ve 151. beyitler akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlara karşı tesirlidir.
 • 152’den 163’e kadar olan beyitlerin ölü üzerinde çok faydaları vardır.  
 • Bu beyitler hangi maksatla okunursa okunsun salavât-ı şerife ile birlikte ve en az 10 veya 20 kere okunmalıdır. 

Kasîde-i Bürde’nin 36. beyitine ait bir havâs

Kasîde-i Bürde” beyitlerinin 36'ncısı olan “Hüve’l-Habîbü’l-lezî…” beyti, aşağıda anlatılan usûle göre okunduğunda, meşrû her dilek için çok tecrübe edilmiş esrarlı bir duadır. 

Bir kimse Allah rızası için abdest alıp iki rek’at namaz kıldıktan sonra, Kıble’ye müteveccihen oturup 1001  kere zikri geçen beyti okur ve her 100’üncünün başında bir defa da;

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ / Alâ Habîbbike hayri’l-halqı küllihimi” derse, Rasûlullah Efendimizi (s.a.v.) rüyasında göreceği, Kasîde-i Bürde şerhlerinde ve havâssa dair eserlerde nakledilmektedir.

Başka istekler-dilekler için de aynı usûl tatbik edilebilir ve 1001 kere okumanın sonunda kişi, dileğini Allahu Teâla’ya  arz ederse isteği geri çevrilmez, denilmektedir. Rasûl-i Zîşân ve Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.) Efendimiz hatırına istenen şeyleri Cenab-ı Hakk’ın reddetmeyeceği muhakkaktır. Yeter ki dilek / dilekler meşrû olsun, tazarru ve niyaz da kalpten ve inanarak samimi yapılsın. [Mücerreptir. 1968 yılının yaz aylarında İzmir / Balçova'da tekâmül altında okurken, medrese menşeli merhum dedemden de dinlemiş ve tecrübe etmiştim bu usûlü. H.E.]

***

Hastalıktan şifa bulma

Kasîde-i Bürde’de, 140. beyitten 147. beyite kadar olan kısım hastalıklardan şifa bulmak için okunur. O beyitler şunlardır:

140. Hademtühû bi-medîhin estekıylü bihî  
Zünûbe umrin mezâ fi’ş-şi’ri ve’l-hıdemi

141. İz-kalledâniye mâ-tuhşâ avâkıbühû
Ke-ennenî bihimâ hedyün mine’n-neami

142. Eta’tü ğayye’s-sıbâ fi’l-hâleteyni ve mâ
Hassaltü illâ ale’l-âsâmi ve’n-nedemi

143. Fe-yâ hasârate nefsin fî-ticaretihâ
Lem teşteri’d-dîne bi’d-dünyâ velem tesümi

144. Ve men yebi’ êcilen minhü bi-âcilihî
Yebin lehü’l-ğabnü fî-bey’in ve fî-selemi

145. İn êti zenben fe-mâ ahdî bi-müntekızın
Mine’n-nebiyyi ve lâ-hablî bi-münsarimi

146. Fe-inne lî zimmeten minhü bi-tesmiyetî
Muhammeden vehve evfe’l-halkı bi’z-zimemi

147. İn-lem yekün fî-meâdi âhızen bi-yedî
Fadlen ve illâ fe-kul yâ zellete’l-kademi

Beyitlerin Türkçe meali:

140. Bu medhimle (kasidemle) Fahr-i Kâinat’a (s.a.v.) hizmet eyledim. Bu hizmetimle, şiir ve dünya işleriyle geçen hayatım boyunca işlediğim günahlardan af dilerim.

141. Çünkü şiirlerim ve amellerim, boynuma, neticesi çok kötü öyle bir halka taktılar ki, sanki ben kurbanlık bir koyun gibiyim.

142. Her iki halde de, (gerek şiirde ve gerekse diğer işlerde) çocuklar gibi kötülüğe meylettim. Elime günah ve pişmanlıktan başka bir şey geçmedi.

143. Yazık! Nefsimin ticaretindeki zarar ve ziyana… Çünkü nefsim, dünya zevkini verip, din saadetini almadı. Böyle bir şeyi istemedi bile…

144. Kim ahireti dünya ile değiştirirse, yaptığı satış ve selem’de zarar etmiş olur.

145. Ben günah işlesem de, Nebî sallallahu aleyhi vesellem ile olan ahdim bozulmaz, sağlam ipim kopmaz.

146. İsmim Muhammed olduğu için, Peygamber’den (s.a.v.) hususî bir ahdim daha var. Zira Rasûlullah (s.a.v.), sözüne en çok bağlı olandır.

147. Eğer Rasûlullah (s.a.v.) ahirette, fazl u keremiyle elimden tutmazsa, sen o zaman, ‘Ey ayağı kaymış bî-çâre, vay senin hâline!’ de.

Hasta üzerine okuma usûlü

1- Abdestli olmak

2- Kıble’ye dönmek

3- Doğru okumak [Bunun için Arapça aslından okumalıdır. Kitap olarak elinizde mevcut değilse şayet, bu beyitler (140-147), aşağıda vereceğimiz linkteki kitabın 97-101’inci sayfaları arasındadır, buradan çıkış alınıp veya yazılarak okunabilir. http://www.ilhanarmutcuoglu.com/kasideiburde.pdf  

Yahut şu linkten de bakılabilir:

 http://www.ihvanlar.net/2012/05/06/kaside-i-burde-arapca-ve-turkce/ ]

4- Hastalara okumak için ehlinden icâzet almış olmak(*). Her beyitten sonra şu salavâtı tekrar okumak:

“Mevlâ’ye salli ve sellim dâimen ebedâ

 Alâ Habîbike hayri’l-halkı küllihimi…”

Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır. Her tertip okumanın sonunda, “Yâ Şâfî Huu” diye hastaya nefes etmeli / üflemeli… Gerekirse daha fazla okunabilir.

Kasîde-i Bürde hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://halisece.com/sorulara-cevaplar/842-kaside-i-burde.html

Dipnot

(*) Hazret-i Üstâzımız (k.s.) “Evlatlarımız her hâcette salahiyetlidir[Ali Erol, Hatıratım, s. 57] buyurmuşlardır. Binaenaleyh usûlünce okuyabilen İmam-ı Rabbani evlatları / her kardeşimiz icâzetli sayılırlar. 

Go to top