أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعاَلَمينَ

وَالصَّلوةُ وَالسٍّلاَمُ عَلى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلى الِه وَصَحْبِه اَجْمَعينَ

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَناَ واَرْحَمْناَ اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ

اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَكْرَم ُاْلاَكْرَمينَ

اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ

اَنْتَ مَوْليناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكاَفِرينَ *

Ey kâinatın yegâne hâlikı ve âlemin müstakillen mâliki olup, Zât-i ehadiyyetini Mi’rac’da Cenab-ı Ahmediyyeye feth ederek orada “Men raênî fekat rae’l-Hakka” fermânını buyuran Ulu Allah! Sahîfe-i ubûdiyyemiz, defter-i a’mâlımız günahlarımız ile lekedâr olmuş,  Senin Zât-ı Ecell-i a’lâna kaldıracak el, Samedâniyyet-i Rabbâniyyene ve Rahmet-i İlahiyene niyaz edecek dil bizde kalmamış. Fakat Senin Gaffâr, Settâr, Rahmân, Rahîm olan sıfât-ı celilelerin var.

İşte bu sıfât-ı celîlelerini meded ittihaz ederek, dâr-i deryâ-yi ulûhiyyetinden meded umarak senin kapına geldik. Bize lûtfunla muamele eyle Yâ Rabbî!

Ey vucûdiyle mevcud! Sıfâtıyla zâhir! Âsâriyle meşhûd olan Ulu Allah! Bizleri âlem-i ervahta “Elestü bi-Rabbiküm!”hıtâbına muhatap tutarak, Müslüman olarak yarattın. İhsan etmiş olduğun iman, İslâm ve Kur’an nimetlerinden bizler ve evladlarımızı ilelebed ayırma Yâ Rabbî!

Ey! İstediğini istediğine veren ve istediği zaman almak kudretinin sahibi olan, zendân-i beşeriyeti harekete geçiren kulunun kalp gözünü açıp, Ravza-i pâk aşkının nûruyla nurlandıran ve âlem-i gaybi müşâhade ettiren Hz. Allah! [zendân: sâidde bulunan iki kemik. sâid: kolun dirsekle bilek arasındaki kısmı. sâidân: kol ve bacak / her ikisi birden]

Yâ Rabbe’l-âlemîn! İşte günahkâr ellerimizi açarak, senin huzûr-i ma’neviyene geldik. Bizleri rahmet ve mağferet kapından eli boş çevirme Yâ Rabbi!

Ve bizim bu günahlarımızı, isyan ve hatalarımızı, hakkında estîzü billâhLâ yemessühuu ille’-mutahheruun” buyurduğun Kitâb-ı Celîlen hakkı için… Ve yine estîzü billâhVe inneke le-alâ hulukın azîm” rütbesinin sahibi kıldığın Habîb-i Edîbin hürmeti için ve kitâb-ı celilende, ehlinde, ehline ma’luun kıldığın İsm-i A’zam’ın hürmeti için... Ve şu mübarek gün ve gecelerde sabahlara kadar ağlayan, gözyaşı döken, senin âşık ve sâdık kullarının hakı için… Bizleri ne olur, afv u mağfiret edip, mağfûruun zümresine ilhak eyle Yâ Rabbî!

Okunan Mevlidi Nebevî”yi [veya hatm-i şerifi, okunun her ne ise..] ve esnasında getirilen salât ü selâmı, estîzü billâhFe-tekaübbelehaa bi-kabûlin hasenin” ayet-i celilenin sırrına mahzar buyurarak, lütfen, keremen, terahhumen bizlerden de kabul eyle Yâ Rabbî!

Hâsıl olan sevabı evvelen bizzât , hulasa-i mevcûdât, şefîu’l-usât, fî-yevmi’l-Arasât, hakkında “Levlâke levlâke lemâ halatü’l-eflâk”,  şânında ise, estîzü billâh, “Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn” buyrulan ve halen Medine-i Münevvere’de hayat-i ma’neviyye ile hayy olan; dertlerimizin dermânı, gönüllerimizin sultânı, başımızın tâcı, iki cihânın güneşi, Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübarek, muttahhar, azîz, lâtîf, pâk, rûh-i saâdetlerine, Ravza-i Mutahharelerine hediye eyledik, Sen vâsıl eyle Yâ Rabbâ! Rûh-i Rasûlillâhı meclisimizden [veya hatmimizden, mevlidimizden] haberdâr eyle Yâ Rabbî!

Himmet ve tevecühlerini bizim ve evladlarımızın üzerine hâssaten mevtâlarımız üzerine Sen sâyebân eyleyip kabirlerini pür-nûr eyle Yâ Rabbi!

Bu Mevlid-i Şerifin [veya Hatmin] okunmasına sebep olan zâtın, sa’yini meşkûr, zenbini mağfûr, amelini makbûl, ticaretini “ticaretten len-tebûr” sırrına mahzar eyle Yâ Rabbî!

Ve bu merâsime uzaktan yakından, teşrif eden, cemaatin akribâ-i taallukâtından ahirete irtihal edenlerin kâffesinin de ruhlarına hediye eyledik, Sen ayrı ayrı îsâl eyle Yâ Rabbî!

Yine hâsıl olan sevabı, Enbiyâ u mürselîn ve ümem-i sâlifenin ruhlarına, Ehl-i Beyt-i Rasûlillah, Ashâb-i Rasûlillah, tâbîn, tebe-i tâbiin, eimme-i müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, ulemâ-i âmilîn, sulehâ-i sâlihîn, ağniyâ-i şâkirîn ve bilcümle Hamele-i Kur’an hazarâtının ervâh-i kudsiyyelerine, hâsseten pîranımızın ruhlarının makamlarına hediye eyledik vâsıl eyle Yâ Rabbî!

Âbâ u ecdâdımızdan, akribâ-i taalukâtımızdan, ehibbâ ve yârânımızdan, hak hukuk erbâbından, ahirete intikal eden bilcümle mevtalarımızın ruhlarına da hediye eyledik, şu anda îsâl eyle Yâ Rabbî!

Tâ mağrip’ten meşrık’a kadar isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişânları iki taş iken, onlarda hâk ile yeksân olmuş, şu mübarek günlerde ve gecelerde, ‘bizlere de bir Fâtiha okuyacak, bir rahmet gönderecek, yok mudur?’ diye, kara topraklar altında garip-garip bekleşen bekleşip de ağlaşan ehl-i iman bilcümle mevtalarımızın da ruhlarına hediye eyledik, ruhlarını hisseyâb eyle Yâ Rabbî!

Yâ Rabbî! Ellerimiz ellerimiz ile, ayaklarımız ayaklarımız ile, bütün âzalarımız yek-diğerleri ile, el-vedâ el-firâk diye ağlaşacakları zamanda, konuşan şu dillerimiz tutulmadan, çalışan şu kalplerimiz kararıp gönüllerimiz solmadan, ol kelime-i münciye-yi mübareke ki, buyurun “Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhuuve Rasûlüh” diyerek çene kapamak ve imanla göç edebilmek, cümlemize nasip eyle Yâ Rabbî!

Yâ Rabbî! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri, ne olur boş çevirme Yâ Rabbî! [*]

[*] İş bu dua 1959 senesinin ilk aylarında Hz. Üstâzın (k.s.) da bulunduğu bir mevlidde Burhan Babayakalı kardeşimiz tarafından okunmuş ve Hazretimizin de tasvibini almıştır.

Duayı uzatmak isteyen kardeşlerimiz “Tâ mağribden meşrıka kadar İlh…” paragrafını okuduktan sonra, şu ilaveleri de yapabilirler.

İlave duâ: “Melekler dilinde 1.000 esmâ, nebîler dilinde 1.000 esmâ, 300’ü Tevrat’ta 300’ü Zebur’da, 300’ü İncil’de, Kur’an’da 99 Esmâ… 18 bin âlem içre mâhfî İsm-i A’zam hürmetine olmuş dualarımızı makbul, yapmakta olduğumuz duaları da, kabûle karîn eyle Yâ Rabbî!

“Ol Ulu Mevlâ! Sensin cümleden a’lâ, mahz-ı lûtf-i kereminden, bizim oldu Cennetü’l Me’vâ kâsesinden nûş eden kullarından eyle Yâ Rabbî! Yeryüzünde olan küffâr-ı hâkisârı, denizde ve karada olan zındık u münâfıkları, ne mekânda var ise, bilir Bârî; Kâbe’nin adüvvi olan ashâb-ı fil’i, ebâbil kuşuyla kahr eyleyen Mennân! Firavun’u bahr-i Nil’de [veya Kızıl Deniz’de] helâk eyleyen Sübhân, yeryüzünün tanrısıyım diyen Nemrud’u, sivrisinek ile helâk eyleyen Rahmân, torunlarının cümlesini de hidayetleri kabil değilse, Kahhaar isminin tecelliyâtıyla sen kahr u perişân eyle Yâ Rabbî!

Vâdemiz tamamında, ömrümüz hitâmında, yalancı dünyanın yalanın tükendiği ol günde, insan sevdiğinden ayrılır, nâçâr, hasret kıyamete kalır, bîçâr, nâr-i fırkatla melekü’l-mevt sana bana geldiği günler, selâmet-i imanla göçmeyi cümlemize nasip eyle Yâ Rabbî!

Yer altında yatan canlılar, hâk ile yeksân olanları, ana-baba-kardeş tâze civânları, mine’l-mağrip ile’l-meşrık ehl-i iman olanları rahmetinle afv u mağfiretine ilhak eyle Yâ Rabbî!

Melekler saflarını kurarlar âyan, adâlet mîzânı kurulduğu zaman, güneş bir mil boyu inince, hemân... cümlimizi gadabından emin eyle Yâ Rabbî!

Zebânîler zincirini koparıp mahşere geldiğinde, cümle enbiyâ, “Nefsî Nefsî” diye çağrıştığı [kendi başının derdine düştüğü] günde,  ol bülbül-i bâğ-i belâğât, ol andelîb-i gül-i zâr-i fesâhât, bizim için ağlar o gün Hz. Muhammed: “Ümmetim alîldir, ayân! Alîller benimdir hemân! Yakma o Ümmetimi” diye yalvardığı zaman, cümlemizi şefâat-i uzmâsına nâil ve mahzar eyle Yâ Rabbî!

Dertli kulların ister atâ, ister şifâ, alîle meded, dertliye devâ, sen nasip eyle Yâ Rabbî!

Ol ulu perverd-gâr [terbiye edici, besleyip rızıklandırıcı]! Cümle bilâd-i İslâmiyyeyi ve bâhusus içinde bulunduğumuz şu beldeyi, görülür görülmez, tâkat getirilmez, her türlü belâdan sen muhâfaza eyle Yâ Rabbî!” [**]

"Sübhâne Rabbike...." Lillâhi teâle'l-Fâtiha.

[**]İş bu ilave dua da Mersinli M. Fehmi Yıldırım’ın 1954’de yazdırdığı duadır. Bu duayı ilave edecek olanlar “Yâ Rabbî! Ellerimiz ellerimiz ile…” kısmı ile “tâ mağripten meşrıka kadar” kısmı arasında okumalıdırlar.

Derleyen: Harun Reşid Tüylüoğlu. Dualarına vesile olur ümidiyle bütün kardeşlerime armağınımdır… [Harun Reşit Tüylüoğlu, Şuabü’l-İman (gayr-i matbu), 76. Ders sonu]

 *******

Çok şumûllü / kapsamlı bir başka Türkçe dua 

Allah’ın ismi ve Rasûlullah’a salât ve selam ile duama başlarım ve şeytanın şerrinden O’na sığınırım! 
Allah’ım! 
Fakirlikten, 
Cimrilikten, 
Korkaklıktan, 
Tembellikten, 
Hilekâr dosttan, 
Kabir azabından, 
Faydasız ilimden, 
Ağlamayan gözden, 
Sıkıntı ve hüzünden, 
Ürpermeyen kalpten, 
Her türlü hastalıktan, 
Hayatın fitnelerinden, 
Borç altında kalmaktan, 
Kabul olmayan duadan, 
Doymak bilmeyen nefisten, 
İhtiyarlıktan ele avuca düşmekten, 
Zalim olmaktan ve zulme uğramaktan, 
İsyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten, 
Geçmişe kederlenmekten ve geleceğe kaygılanmaktan 
Sana sığınırım. (âmin) 
Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru! 
Allah’ım! Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat! Ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir! 
Allah’ım! Beni ilimle zenginleştir, yumuşak huylulukla ahlakımı güzelleştir, bana takvayı ihsan et! 
Allah’ım! Bizi bu dünyadan şahadet ve iman ile çıkar! 
Ey Rabbim! Bana Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma! 
Allah’ım! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle! 
Allah’ım! Küçük ve büyük, işlediğim ve işleyebileceğim, açık ve gizli bütün günahlarımı bağışla! 
Allah’ım! Günahlarımı bağışla, kalbimdeki öfke ve kini gider, beni saptırıcı ve azdırıcı fitnelerden koru! 
Allah’ım! Sen’den sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım! 
Ey kalpleri evirip çeviren Yüce Allah’ım! Kalplerimizi sana itaat etme yönüne doğru çevir!
Allah’ım! Ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlakın her çeşidinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Nefsimin cimriliğinden, israf etmesinden ve vesveselerinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et! 
Allah’ım! Bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle! 
Allah’ım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını dilerim! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! 
Allah’ım! Dinimizi selamette kıl, imanımızı kalbimizden alma, bize merhameti olmayanları üzerimize salma! 
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e (S.A.V.) mağfiret et ve Ümmet-i Muhammed’in (S.A.V.) kusurlarını ört! 
Allah’ım! Cismimi sağlam kıl, ismimi iyiler defterine yaz! İyilerin kalplerine beni sevdir! 
Allah’ım! Zalimlerin şerrinden beni koru ve münafıkların hilesinden beni uzak tut! 
Allah’ım! İlmimi çoğalt, hidayet verdikten sonra kalbimi batıl inançlara kaydırma! 
Allah’ım! Yöneticilerin zulmünden, şeytanın hilesinden ve lisanın hatasından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle; gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl! 
Allah’ım! Kazancımı helal kıl, beni kanaat ehli yap! Benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma! 
Ey Rabbimiz! Bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et! 
Allah’ım! Kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin ve şefaat salahiyeti verdiğin Muhammed’e (s.a.v.) rahmet et! 
Rabbim! Nefsimizi bize musahhar kıl, onun bizi saptırmasına fırsat verme! 
Allah’ım! Tövbe ile kalbimi yumuşat, onu taş gibi katı kılma! 
Rabbim! Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Sen’den medet umarız! 
Ey Rabbim! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir! Ben zelilim, beni aziz kıl! Ben Sana muhtacım, beni rızıklandır! 
Ey Rabbim! Bize dünyada da iyilik, güzellik ver; ahrette de iyilik, güzellik ver! Bizi ateş azabından koru! 
Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır! 
Rabbim! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar! 
Rabbim! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden Sana sığınırım! 
Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırtma! Bize tarafından rahmet bağışla! 
Rabbimiz! Unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma! 
Allah’ım! Sen’den emniyet, selamet ve yardım dilerim! Ayrıca Sen’den cehennemden korunmayı isterim! 
Allah’ım! Kur’an-ı Azim’in bereketiyle bizim imanımızı, ölüm gelip çatıncaya kadar muhafaza eyle! 
Allah’ım! Bana uzun ömür, sağlam vücut ve gönül ferahlığı ver! Güzel neşe, bol rızık, emniyet ve huzur ver! 
Ey Allah’ım! Sen’den kalbimi marifet nuruyla ebedi olarak diriltmeni ve canlandırmanı istiyorum! 
Ey celâl ve ikram sahibi olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (S.A.V.) salât ve selam et ve bizim arzularımızı kabul et! 
Allah’ım! Bizi İslam fıtratı ve Muhammed’in (S.A.V.) dini üzerine sabahlat ve iman üzere yaşat! 
Rabbim! Bütün evlatlara, ana babalarına saygı ile sevebilmeyi bağışla ve evlatlık görevlerini hepimize öğret! 
Rabbim! Cümle günahlardan, günaha yaklaşmaktan ve günahı kötü görememekten Sana sığınırım! 
Allah’ım! Ben Sen’den razı, Sen de benden razı olarak canımı al! 
Allah’ım! Bize itaatinden öyle bir nasip ver ki, o bizi cennete ulaştırsın! 
Rabbimiz! Bize yakınlık ver, içimize umut ver, sükûn ver, dilimize dua ver! 
Allah’ım! Sen’in sunduğun nimetlerle beslendik. Bizi öteki dünyada da onurlandırmanı umuyoruz! 
Allah’ım! Ölmeden evvel tövbeyi ve ölürken rahatlığı bana nasip kıl! Hesap yerinde de kurtuluşu müyesser kıl! 
Ey Rabbim! Cümle günahlardan, günaha yaklaşmaktan ve günahı kötü görememekten Sana sığınırım! 
Ey Rabbimiz! Sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve şüpheye meylettirme! 
Ey nurlandırıcı Allah’ım! Zatının, Sıfatının ve Habibin’in sevgisi hürmetine beni nurlandır! 
Allah’ım! Sana tevekkül etmemizi ve yönelmemizi bize nasip et! Çünkü Sen merhametlilerin en merhametlisisin! 
Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, Sen’den başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sana tevekkül ettim! 
Allah’ım! Kur’an’ı bize cehennem ateşine karşı örtü, cennette arkadaş ve bütün hayırlı işlerde rehber eyle! 
Rabbimiz! Kabirde, kıyamet gününde, mahşerde ve sıratta bizi perişan etme! 
Allah’ım! Cehaletten ve cahillerle beraber olmaktan Sana sığınırım! 
Ey her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye şahit olan ve her şeyden haberdar olan Rabbim! Bizi cehennem ateşinden koru! 
Ya Rab! Kâfirlerin, münafıkların ve zalimlerin kurdukları tuzakları başlarına geçir, heveslerini kursaklarında bırak! 
Allah’ım! Sen’den faydalı ilim, çok rızık ve bütün hastalık ve sıkıntılardan şifa bekliyorum! 
Allah’ım! İman ve kesin inanışımızın ışığını çoğalt, tevfik ve yardımını fazlalaştır! 
Allah’ım! Kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Sen’in hamdınla yaşarım. Nefsime zulmettim, beni bağışla! Zira Sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın! 
Rabbimiz! Bizi Sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir! Soyumuzdan da öyle Müslüman bir ümmet yarat! 
Allah’ım! Muhammed’e (S.A.V.) öyle bir rahmet et ki, rahmetinden O’na kavuşmayan asla bir şey kalmasın! 
Allah’ım! Tâatlerimizi Kur’an sayesinde kabul et, arzularımızı Kur’an sayesinde kabul buyur! 
Allah’ım! Kur’an ile içimi nurlandır, Kur’an’ın nuruyla gözlerimi nurlu kıl, Kur’an ile ahlakımı güzelleştir! 
Allah’ım! Bizi her türlü beladan, her türlü kazadan ve her çeşit hastalıktan afiyette kıl! 
Ey zorlandığım ve darda kaldığım anda tek Kurtarıcım ve Yardımcım! Sen’i kusurdan tenzih ederim! 
Allah’ım! Bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlayışı ver! 
Rabbim! Gaflet uykusuna dalarsak, bizi şefkatinle uyandır, bizi kendi halimize bırakma! 
Rabbim! Rahmetinin sıcaklığı çocuklarımızın üzerinde parlasın! Bütün zararlardan onları koru! 
Ey Rabbim! Anne ve babam beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, Sen de onlara öylece merhamet et! 
Rabbim! Beni gerçeğe eriştir, beni zulümden uzak tut, korkuyu benden uzak et! 
Allah’ım! Hidayete erdirdiklerinin, afiyet verdiklerinin ve dost edindiklerinin arasına beni de dâhil et! 
Allah’ım! Helalinle beni haramından koru! Sen’den başka, beni hiç kimseye muhtaç etme! 
Allah’ım! Üzerimizdeki çirkin ve hoş olmayan kokuları gider ve günahlarımızı yok et! 
Allah’ım! Bize cennet kokularını koklat, onun nimetlerinden bizi rızıklandır! 
Allah’ım! Dostlarının yüzlerini beyazlattığın günde, nurunla benim yüzümü de beyazlat! 
Allah’ım! Defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolaylaştır! 
Allah’ım! Bana sözlerin en güzelini işitmeyi ve ona bağlanmayı nasip et! 
Allah’ım! Boynumu ateşten koru, cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle! 
Allah’ım! Sırat köprüsü üzerinde, ayakların kaydığı günde, ayaklarımı sabit kıl! 
Allah’ım! Amellerimi kabul edilmiş, günahlarımı bağışlanmış ve kazancımı sonsuz kıl! 
Allah’ım! Beni rahmetine boğ, bereketlerinden üzerime yağdır ve beni arşının gölgesi altında gölgelendir! 
Allah’ım! Cenneti ve içindeki nimetleri Sen’den isterim, cehennemden ve içindeki kızgınlığından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin, beni de affeyle! 
Allah’ım! Bana rahmet kapılarını ve fazl-u kerem hazinelerinin kapısını aç! Sen, ikram edenlerin en ekremisin! 
Allah’ım! Doğu ile batının arasını nasıl uzaklaştırdınsa, beni de günahlarımdan öylece uzaklaştır! 
Allah’ım! Günahlarımın tamamını; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu gizlisini ve açığını bağışla! 
Allah’ım! İhlâs Suresi’nin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlâslı olan ve Sen’in ihlâslı kıldığın kullarından eyle! 
Allah’ım! Gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle! 
Ey Rabbimiz! Peygamberlerin yoluyla bize vaat ettiklerini ver, kıyamet günü bizi rezil etme! 
Rabbim! Bizi kitabınla amel etmeye ve Peygamberinin (S.A.V.) sünnetine uymaya muvaffak eyle! 
Allah’ım! Bana Allah korkusu ver, günahlarımı bağışla; hangi yerde olursa olayım, beni iyi yola çevir! 
Ey bu yerlerin Hâkimi! Sen’in bahtına düştüm, Sana dehalet ediyorum ve Sen’in rızanı istiyorum! 
Allah’ım! Selametle bizi yaşat, selam evine bizi koy! Rabbimiz Sen yücesin, hamd Sana’dır ve Sen’in içindir! 
Ya Rab! Bize Sen’in sevdiklerini sevdir, bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle! 
Allah’ım! Sen’den sevgini ve Sen’i sevenlerin sevgisini ve Sen’in sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum! 
Allah’ım! Huşu duymayan bir kalpten, ağlamayan gözden Sana sığınırım! 
Rabbim! Bize yeryüzüne sevgiyi, barışı, huzuru ve neşeyi yaymak nasip eyle! 
Allah’ım! Kendisine, hakla batılı ayırt eden Kur’an-ı Hâkim inen zata, onun âl ve ashabına salât ve selâm eyle! 
Allah’ım! Gaflet, günah ve faydasız amellerle başıboş yaşamaya devam eden kullarına merhamet eyle! 
Rabbim! Yeryüzünde yoksulluktan çaresiz durumda olan bütün kardeşlerimize yardım elini uzat! 
Allah’ım! Sözlerimi kalbimden çıkarayım diye ve gerektiğinde konuşup ve gerektiğinde susayım diye bana yardım et! 
Allah’ım! Sen’in aşkına, Sen’in nuruna, Sen’in hikmetine saf bir ayna eyle beni! 
Rabbim! Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmayı nasip eyle! 
Rabbim! Sahip olduklarımızın bolluğuyla Sana olan muhtaçlığımızı unutursak, bizi uyandır!
Rabbim! Bize sonsuzca eşlik et, bizi sonsuzluğun ülkesinde Kendine komşu eyle! 
Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik, eğer Sen bize merhamet etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz! 
Ya Rab! Beni kaderine razı, rızkına şâkir kullarından eyle! 
Rabbim! Akşamın karanlığı çöktüğünde benimle ol ve beni nurunla aydınlat! 
Rabbi! Beni ve ailemi zalimlerin ve kâfirlerin kötülüklerinden muhafaza et! 
Allah’ım! Beni kibirle dolaştırma, önyargılarla oynaştırma ve öfkeyle buluşturma! 
Allah’ım! Dinine yönelenleri koru, Onları Sen’siz, dostsuz ve yardımsız bırakma! 
Rabbimiz! Bizleri rızana ermek dileğiyle korku ve ümitle gece gündüz Sana dua edip yalvaran kullarından eyle! 
Ya Rab! Bana, bana lâyık olanı değil, Sana lâyık olanı ver! 
Allah’ım! Bana beklenmedik yerlerdeki iyi şeyleri ve beklenmedik kimselerdeki güzellikleri görme yeteneği ver! 
Allah’ım! Bizi Sana muhtaç olma şuuruyla zenginleştir, Sana ihtiyaç duymama yoksulluğuna düşürme! 
Rabbim! Sen’den başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni! 
Allah’ım! Nefsimize celâlinle, kalbimize cemalinle, hayatımıza hikmetinle, hatalarımıza rahmetinle muamele eyle! 
Allah’ım! Hastalığı artan, şifası güçleşen ve Sen’den başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et! 
Allah’ım! Habib’in, nurlarının deryası, sırlarının naşiri, saltanatının tellalı olan Muhammed’e (S.A.V.) salât ve selam olsun! 
Rabbim! Kudretinin dokunuşuyla göğsümde saf bir kalp halk eyle! 
Ey Rabbim! Varlığını hissettir bana ve lütfünün ışığıyla hoşnutluğunun yolunu göster! 
Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin kitaba inandık, Resul’e de uyduk; bu halde bizi şahitlerle beraber yaz! 
Allah’ım! Sen dilediğin zaman, zor ve çetin olanı kolay ve yumuşak kılarsın! Benim zor işlerimi kolaylaştır ya Rabbi! 
Allah’ım! Şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan Sana sığınırım! 
Allah’ım! Sen’in gazabından, kullarının şerrinden şeytanların telkinlerinden Sana sığınırım!
Allah’ım! Ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bana yardımcı ol! 
Allah’ım! Düşman topluluğunun kötülüklerini def etmeni istiyor ve onların şerlerinden Sana sığınıyorum! 
Allah’ım! Ahlâkın, amellerin ve nefsin isteğinin fenalıklarından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Dünyada ve ahrette rezil ve zelil olmaktan Sana sığınırım! 
Allah’ım! Küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Her canlının şerrinden ve her hasetçinin kem gözünden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Borç yükünden ve azgın insanların üzerime gelmesinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Kur’an’ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur eyle! 
Allah’ım! Tarafından bana mağfiret buyur, bana merhamet et! Çünkü Sen Gafur ve Rahimsin. 
Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağımız gün, ben, ana-babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle! 
Allah’ım! Tarafından bana mağfiret buyur, bana merhamet et! Çünkü Sen Gafur ve Rahîm’sin. 
Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağımız gün, beni, ana-babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle! 
Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateştin azabından koru! 
Allah’ım! Sen’den hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim! 
Allah’ım! Sen’in sevgini ve Sen’i sevenlerin sevgisini ve beni Sen’in sevgine ulaştıracak ameli istiyorum! 
Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v.) hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum! 
Ya Rab! Beni, Sana yönelenlerin en fazla yöneleni, rahmetine yaklaşanların en çok yaklaşanı yap! 
Ey Rabbim! Her türlü fesatçı ve bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et! 
Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir kurtuluş yolu hazırla! 
Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır! Bizi Müslüman olarak öldür! 
Allah’ım! İman ziynetiyle beni güzelleştir, imanı bana hidayet sembolü kıl! 
Allah’ım! Kulak ve gözlerime kuvvet ver, onları bana bağlı kıl, bana haksızlık edene karşı yardım et! 
Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır; dilimde de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar! 
Allah’ım! Kur’an’ın bereketiyle sıkıntılarımızı kaldır, hastalarımıza Kur’an sayesinde şifa ver! 
Rabbim! Beni bağışla, tövbemi kabul eyle! Sen tövbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin. 
Allah’ım! Yediğimiz yemekte bize bereket ver ve bize daha hayırlarını yedir! 
Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne konusu yapma, bizi bağışla! Çünkü mutlak hüküm sahibi Sen’sin! 
Ey Rabbim! Ben bilgimin olmadığı şeyi Sen’den istemekten Sana sığınırım! 
Suyu tertemiz kılan ve bizim için İslam’ı nur kılan Allah’a hamd ü sena ederim! 
Allah’ım! Sen’in zikrini okumaya, Sana şükretmeye ve güzel ibadet etmeye bana güç ver! 
Allah’ım! Arafat’ta Sana el açıp yalvaran kullarını affet, bizleri de onların arasına dâhil eyle! 
Allah’ım! Verdiğin sıhhat ve afiyetin bozulmasından, azabının ve kahrının beni kaplamasından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Çirkin huylar ve işlerden, havai arzulardan ve taşkınlıklardan Sana sığınırım! 
Allah’tan başka ilâh yoktur, ancak O’na ibadet ederiz. Kâfirler hoşlanmasalar da O’ndan başkasına ibadet etmeyiz. 
Allah’ım! Bize rızık olarak verdiğin şeylerde bize bereket ver ve bizi ateş azabından koru! 
Şüphesiz benim namazım ve ibadetlerim, ölümüm ve dirilişim Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 
Allah’ım! Mezarın fitnesinden ve onun azabından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlûkatın şerrinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Hz. Musa’ya denizi ikiye ayıran Sen’sin, onu boğulmadan kurtaran yine Sen’sin, bana da kurtuluş ver! 
Allah’ım! Beni kudretinle muhafaza et, fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tabi olanlardan kıl! 
Allah’ım! Ömrümün ahirini hayırlı kıl, amelimin sonunu da hayırlı kıl! 
Allah’ım! Zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Cehennem ateşinin fitnesinden ve onun azabından sana sığınırım! 
Allah’ım! Helalinle beni haramdan sakındır, taatinle beni masiyetinden uzaklaştır, Sen’den gayrisini bana unuttur! 
Allah’ım! Düşmanlarımın bana galip gelmesinden ve sevinmelerinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Beni saadete eren olarak dirilt ve şehit olarak öldür! 
Allah’ım! Gözlerimi sağlamlaştır, düşmanlarımın hilesini bana göster, beni onlara galip kıl! 
Allah’ım! Kalbime ümidini yerleştir, Sen’den başkasına umut bağlatma, Sen’den gayrisinden bir şey istetme! 
Allah’ım! Sen’den doğru ve iyi olup yalan olmayan, faydalı olup zararı olmayan rüyalar görmeni diliyorum! 
Allah’ım! Her fena insanın kötülüğünden ve her kötü adamın şerrinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Beni makbul olan iyilerden kıl; rahmetten kovulmuş kötülerden eyleme! 
Allah’ım! Sen’in ipine yapışmamla beni koru, fazlınla beni rızıklandır! 
Allah’ım! Beni emrine tabi olanlardan kıl, tavsiyelerine uyanlardan eyle! 
Allah’ım! Beni çirkin sözlerden, yalandan, küfürden merhametinle muhafaza eyle! 
Allah’ım! Sen’den ayrı yaşamaktan, bayağı arzulardan, süfli emellerden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Nefsimin yanlış işlerinden; haksız kazançlarından Sana sığınırım! 
Allah’ım! Şeytanın tezyininden, kötüyü güzel ve sevimli göstermesinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Beni hatalarımdan, beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle! 
Allah’ım! Küfür ve dalalet dışında, her hal için sana hamd ederim. Ateş ehlinin hallerinden Sana sığınırım! 
Allah’ım! Hak olarak inen Kur’an-Kerim’i okuma isteğimi arttır! Onun tilavetini gözlerime nur, içime şifa kıl! 
Allah’ım! “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tayyibesini bütün hücrelerimizde en hayattar şekliyle hissedilmeyi nasip et! 
Ey Rabbim! Ölüme hazırlıksız yakalanmaktan ve gaflette kalıp gafillerden olmaktan Sana sığınırım! 
Allah’ım! Tembellikten, boş işlerden ve sermayemi heba etmekten Sana sığınırım! 
Rabbimiz! Yolumuzu rü’yet-i Cemale kadar açık et ve bu yolda önümüze çıkan bütün engelleri kaldır! 
Allah’ım! Bana Salih amel nasip eyle! Amelimi Sen’in rızana mahsus kıl, içine riya karışmasından sakındır! 
Rabbimiz! Gururumuzu, bencilliğimizi, günahlarımıza mazeret bulmaları, başkalarıyla rekabeti kalbimizden söküp at! 
Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! 
Allah’ım! Bizi ve gıybetini yaptığımız kimseleri mağfiret eyle! 
Rabbim! Kalbimle ve dilimle adını zikretmeyi, adını zikrederek ve yaşayarak 
ölmeyi nasip eyle! 
Allah’ım! Nimetini küfre çevirmekten, onu tanıdıktan sonra nankörlükten Sana sığınırım! 
Rabbim! Bizi yakınlığına kabul buyur; Sen’den hususi iltifat bekleyenleri kendi uzaklıklarıyla baş başa bırakma! 
Ya Rabbi! Mal verdiğinde saadet de ver; kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver; iktidar verdiğinde basiret de ver. 
Amiiin! 
Amiiin! 
Amiiin! 
Ahmet TANYERİ - DİYARBAKIR

Go to top