Muharrem ayı, hicrî-kamerî senenin birinci ayıdır.

Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında (yani zilhiccenin son gününü, muharremin ilk gününe bağlayan gece) Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılınır. Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar kılman; dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için, Allâhü Ekber.”

Her iki rek’atte 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı şerif okunur. Namazdan sonra:

11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”, 11 İstiğfâr-ı şerif, 11 Salavât-ı şerife okunup duâ yapılır. Duâda, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır.

Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhine, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr olacak amellerden muhâfaza buyur. Rıza-i şerifin için Allahu ekber.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 Âmene’r-Resûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 Hüvallâhüllezî…

4. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ yapılır.
***

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ

Muharremin birinci gününde, her birinde Besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lûtfuyla, keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. gün âşûre pişirmek faziletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimiz’le cennete girecekleri ümit edilir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günleri oruç tutmalıdırlar. Resûlüllah Efendimiz 9. günü seferde bulunuyorlardı; o bakımdan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve “Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız” buyurmuşlardır.

Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.
***

MUHARREM’İN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek’atte bir selâm vererek 6 rek’at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir:

“Niyyet eyledim Yâ Rabbî, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber…”

1. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 Âyetü’l-Kürsî, 11 İhlâs-ı şerif.

2. Rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif.

3. Rek’atte: 1 Fâtiha, 1 el-Hâkümü’t-tekâsür, 11 İhlâs-ı şerif.

4. Rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif.

5. Rek’atte: 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 11 İhlâs–ı şerif.

6. Rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif okunur.

Namazdan sonra duâ edilir.

(Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER, Fazilet Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 7-12)
Go to top