Hocam selamün aleykam.

Hac kimlere farzdır, çocukları evlenip kendi geçimini sağlayacak durumda olmayanların anne ve bababalararına hac farz olur mu? İsim mahfuz

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

A) “Hac kimlere farzdır?”

Bir kimseye haccın farz olması için sekiz şart vardır:

1) Müslüman olmalıdır. Gayrimüslimler hac ile mükellef değildir. Buna göre bir gayrimüslim hac yaptıktan sonra müslüman olsa, diğer şartlar bulununca yeniden hac etmesi gerekir.

Yine, bir mü'min hac ettikten sonra -Allah korusun- dinden çıkıp da sonra tevbe ederek İslâmiyete dönünce, diğer şartlar bulununca tekrar hac etmesi gerekir.

2) Bülûğa ermiş olmalıdır. Bir çocuk, aklı başında ve kâr ile zararı ayıracak durumda da olsa, hac ile mükellef olmaz. Onun yapacağı hac nafile olur. Onun için buluğ çağına erer de hac şartlarını üzerinde toplarsa, tekrar hac etmesi gerekir.

Velisi ile beraber hacda bulunan çocuğa, velisi hac işlerini yaptırır. Taşları attırır, tavaf yaptırır ki, büyüyünce görevini daha iyi yapabilsin. Bu taşlamayı çocuk terk etse, bundan bir şey gerekmez. Çünkü çocuğa hac vacib değildir.

3) Akıl sahibi olmalıdır. Deli olanlar hacla yükümlü değillerdir. Bunlar iyileşir de hac şartlarını elde ederlerse, o zaman hac etmeleri gerekir.

4) Hür olmalıdır. Köleler ve câriyeler hacla yükümlü değillerdir. Bunların yaptıkları haclar birer nafiledir. Bunlar azad edildikten sonra diğer şartlara sahib bulundukları takdirde hac etmeleri gerekir.

5) Haccın farz olduğunu bilmiş olmalıdır. Şöyle ki: Küfür diyarında (dâr-ı harbde) gayri müslimlere ait bir memlekette bulunup İslâm’ı kabul eden kimse, haccın farz olduğunu bilmedikçe, hac ile yükümlü olmaz. Fakat İslâm ülkesinde böyle bilmemezlik özür sayılmaz. Onun için İslâm yurdunda bulunan bir gayri müslim, haccın farz olduğunu bilsin veya bilmesin, ihtida eder/müslüman olur da, hac şartlarına sahib bulunursa, hac ile mükellef olur.

6) Hac vazifesine güçlük olmaksızın gidip yerine getirmeye yeterli bir vakit bulunmalıdır. O bakımdan bir kimse hac vazifesi için diğer şartlara tamamen sahip olduğu tarihten itibaren bu vazifeyi yerine getirmeye elverişli bir vakit bulmadan ölürse, bu farzla mükellef tutulmaz.

7) Hicaz'a gidip gelinceye kadar kendisinin ve aile halkının âdete göre nafakaları bulunmalıdır. Temel ihtiyaçlardan sayılan malların bulunması ile hac farz olmaz. Fakat ihtiyaçtan fazla gelir getiren bir mal veya eşya bulunsa, bunları satıp hac etmek gerekir. Bir evde kira ile oturmak da, haccın farz olmasına engel değildir.

8) Kendi durumuna uygun binek-vasıta ve yolda yapacağı harcamaları karşılayacak parası bulunmalıdır. Buna Râhiliye, Zâdü’t-Tarîka (yol azığına sahib bulunmak) denir.

Şöyle ki:

Hac için yol azığına ve bilinecek vasıtaya maddi gücü yeter olması şarttır. Bu kudretin hac aylarında veya herkesin buluduğu yerde hacıların âdet üzerine hacca gidecekleri zamanda bulunması gerekir. Bu esnada temel ihtiyaçlardan başka hacca yetecek kadar mala sahib olan kimsenin, diğer şartlara da sahib olması halinde, ona hac farz olur. Bu malı başka yere harcayamaz. Harcarsa, hac üzerinde borç kalmış olur. Fakat bu zamandan önce elde edilen mal, bundan önce istenilen yere harcanabilir. Bundan dolayı kendisine hac vazifesi vacib olmuş sayılmaz.

Meselâ: Muharrem ayında hacca yetecek kadar malı olan kimse, bunu bir iki ay içinde başka bir yere harcayıp da, memleketinde hacca gidilmesi âdet olan bir zamanda elinde mal kalmamış olsa, kendisine hac farz olmuş olmaz. Ödünç ve ikram suretiyle verilen azık ve binek yeterli sayılmaz. Bu ikram minnet altında bırakmayacak kimseler tarafından olsa bile hüküm aynıdır. Onun için Hac etmek üzere yapılan bir malı kabul etmek her halde gerekmez.

Bununla beraber Mekke-i Mükerreme'ye on sekiz saatten yakın bulunan yerlerdeki müslümanlar için yaya yürümeye güçleri olunca binek bulunması şart değildir. [Bilmen, Ö.N., Büyük İslam ilmihali, Hac Kitabı]

***

B) “Çocukları evlenip kendi geçimini sağlayacak durumda olmayanların anne ve bababalararına hac farz olur mu?” sorunuza gelince…

Görüldüğü üzere haccın farziyet şartları arasında çocukların evlendirilip bış-göz edilmesi şartı yok. Bu halk arasında konuşulan ve mesnedi olmayan bir sözdür. O bakımdan bunu kafamızdan silmeliyiz. Geçimini sağlayacak durumda olmayana ise, hac zaten farz değildir ki, anne-babasına farz olsun.

Go to top