Selamün aleyküm hocam. Benim babam Epilepsi hastası. Ayat-ı Hırz diye ayetler var bu ayetler belli bir usule göre okununca epilepsi hastalığına şifa olur diyorlar. Siz yolumuzun büyük ilim deryalarından olduğunuz için size sormak istedim. Bu ayetleri okuyabilir miyim? Karabük'te ki yurdumuzda bir hocamıza sormuştum kesin bir şey söylemedi. Size zahmet olmazsa sorumu cevaplarsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun hocam. Aliveli Kırkdokuzelli - Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Öncelikle geçmiş olsun, Rabbim (c.c.) âcil, hasarsız ve kalıcı şifalar ihsan eylesin.

Hastanız için, Üstâzımız (k.s.) hazretlerinin tarif buyurdukları usûlü tatbik edebilirsiniz. Şöyle ki:

123 Yâsîn-i şerifokuyup her ‘Mübîn’de su içerisineHz. Mevlâ’nın 'Huu' ism-i şerifi ile üflenir ve o su içilirse, hasta olan kişi ne kadar fena olsa, muhakkak müstefid olur (fayda görür).”

Bu usûlü uygulayıp, şifasını da Mevlâ-yi zû’l-Celâl’den beklersiniz. Bi-iznillah şifasını da görürsünüz.

Yâsîn-i şerifin farklı okuma ufsûlleri hakkında geniş bilgi için ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1358-500-yasin-i-serif.html

***

Âyât-ı Hırz (korunma / sığınma ayetleri) ve faydalarına gelince

Dinî kaynaklarımızda ve bahusus havâssa dair eserlerde belirtildiğine göre, bu ayetler cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için, sara hastalığına ve sihre-büyüye karşı korunmak için yedi gün okunur. Bu ayetleri kişi, belli usûl çerçevesinde olmak kaydıyla (su geçirmedik yedi katlı bir şeye mesela muşabba ya da naylona sarılmak kaydıyla) aynı zamanda üzerinde de taşıyabilir.

Bu ve benzeri duaların okunma usûlleri ile faydalarına dair bilgiler, ekseriyetle âlim ve âriflerin, sâlih zâtların ilim ve tecrübelerine istinad eder. Nitekim İmam Süyûtî (rh.) bu mevzuda şunları söylemiştir:

“Müelliflerin ‘Kur’an-ı Kerim’in havâssı’ olarak zikrettikleri hususların büyük bir kısmı sâlih zâtların tecrübelerine dayanır.”  [Bkz. el-İtkaan fî Ulûmi’l-Kur’an, 2, 434]

Bununla beraber, söz konusu ayetlerin koruyucu olduğuna dair Abdullah İbn Ömer’den (r.anhuma) rivayet edilen bir hadis-i şerifte mevzu, Rasûlullah Efendimize (s.a.v.) dayandırılmıştır.  

(1) Bu rivayette geçen bahis mevzuu ayetler şunlardır:

- Bakara suresi: 1-5 (Mukattaa harfleri sayılmadığı için dört ayet denilmiş), 255-257;

- Bakara suresi: 284-286.

- A’râf suresi: 54-56.

- İsra suresi: 110.

- Saffât suresi: 1-11,

- Rahmân suresi: 33-34.

- Haşr suresi: 21-24.

- Cin suresi: 1-4 (Eli-Lâm-Mîm hariç ayetlerin adedi 33’tür).

İbn Neccar’ın (rh.) rivayet ettiği bu hadis-i şerif için bkz. Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 1, 70-71.

***

(2) Bu mesele hakkında havâsla ilgili kitaplarda verilen geniş bilgilere göre ise, ‘Hırz ayetleri’ Kur'an-ı Kerim'deki sırasıyla şunlardır:

- Fâtiha suresi,

- Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler,

- Âl-i İmrân suresi: 18,19. Âyetten de sadece: "İnne’d-dîne indellâhi’l-islâm" kısmı, 26, 27, 154. ayetler,

- En'âm suresi: 17. ayet,

- A'râf suresi: 54-56. ayetler,

- Tevbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler,

- Yunûs suresi: 107. ayet,

- Hûd suresi: 56. ayet,

- İbrâhim suresi: 12. ayet,

- İsrâ suresi: 43, 110 ve 111. ayetler,

- Mü'minûn suresi: 116-117-118. ayetler,

- Ankebût suresi: 60. ayet,

- Rûm suresi: 17 ve 18. ayetler,

- Fâtır suresi: 2. ayet,

- Yâsîn suresi: 83. ayet,

- Saffât suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler,

- Feth suresi: 27-29. ayetler,

- Rahmân suresi: 33-36. ayetler,

- Hadîd suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler,

- Haşr suresi: 21-24. ayetler,

- Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler,

- Burûc suresi: 20-22. ayetler,

- İhlâs suresi,

- Felak ve Nâs sûreleri.

Bu iki tertipten kolayınıza geleni uygulayabilirsiniz.

Yukarıda da belirtildiği üzere bu ayetler, cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı korunmak için yedi (7) gün okunur ve bu ayetleri kişi üzerinde de taşıyabilir.

***

Okumakta kolaylık için Âyât-ı Hırz’ın topluca geçtiği bir sitenin linki: http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2003

Ayrıca Âyât-ı Hırz’ın arkasından, Muhammed Ma’sûm (k.s.) hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah'ın (k.s.) Hazînetü’l-Maârif kitabının 148. mektubunda yazılı olan dua da var. Bu dua da okunmalıdır. 

Go to top