Selâmün aleyküm hocam Bennu ismi ve kayra ismi caiz midir?

Soru: tekinoğlu ailesi tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

1. Bennu isminini, çocumlarımıza veremeyiz, caiz olmaz. Bizim irfanımıza (kültürümüze) aykırıdır. Nitekim bebek isimleriyle alakalı ansiklopedik eserlerde “Bennu” hakkında şunları görüyoruz: Hayâlî bir kuş adı. Mısır mitolojisinde Güneş Tanrısı Ra'nın ruhuna sahip olduğu söylenen balıkçıla benzeyen bir kuştur. Ayrıca bu mitolojiye göre, Bennu kendini Ra Tapınağı'nın çevresinde olan kutsal (!) bir ağacın alevinden oluşturmuştur. Başka bir versiyona / rivayete göre de, Bennu Osiris'in kalbindeki çatlaktan dışarı çıkmış bir Zümrüdü Anka kuşu demektir.

Bu maddede geçen bazı kavramlar hakkında açıklamalar

a) Mitoloji nedir?

Mitoloji kelimesi sözlükte; ‘Bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, kâinat ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür’ diye açıklanmaktadır. Genel olarak bir açıklama yapmak gerekirse, mitolojiler efsanevî olaylardır. Hâsılı; mitoloji, milletlerin masallaşmış tarih öncesi efsanelerinin tümüdür. Mitoloji hikâyeleri daima insanüstü, hatta tabiatüstü hadiseleri anlatır.

b) Osiris, eski Mısır mitolojisinde -hâşa- tanrılar tanrısıdır. Tanrıça İsis'in kocası, Horus'un babasıdır. Amon tanrısına tapılmaya başlanıncaya kadar, en büyük tanrı sayılmıştır. Ayrıca tarım ve uygarlık tanrısı, iyilikler sembolüydü. Kardeşi Set ise kötülükleri temsil ederdi. Sanat eserlerinde fil gibi hortumu olan veya kaz, ya da horoz başlı, iki boynuzlu bir insan olarak temsil edilmiştir. Bir ara Roma'da da Osiris'e tapanlar çıkmış, sonra bir kanunla bu, yasaklanmıştır.

c) Zümrüdü Anka, Farsça Simurg veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevî bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Sênmurw (Pehlevî) ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Ayrıca zaman-zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur. Türk mitolojisindeki karşılığı, Hüma Kuşu veya Tuğrul kuşu'dur. [https://tr.wikipedia.org/wiki/Simurg ]

2. “Kayra”;  kelime olarak sözlükte, lûtuf-ihsan-atâ-âtıfet-kerem-inâyet  anlamına gelmektedir. İsimler ıstılahında ise; İlahî yardım, Allah’ın yardımı ya da büyük/saygın bir kimseden gelen iyilik, yardım, kayırma, destek manalarında bir isimdir. Türk Dil Kurumu’nun Kişi Adları Sözlüğü’nde de, Türkçe kökenli olduğu belirtilen Kayra isminin, “Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan” anlamına geldiği ifade edilmiştir.

Dolayısiyle erkek ya da kız adı olarak kullanılabilir, herhangi bir mahzuru olmaz, çünkü uniseks bir isimdir. Ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/713-uniseks-tabir-edilen-isimler.html

Go to top