Ölü doğan çocuğa isim verilir mi, namazı kılınır mı?

Sa hocam, anne karnında ölen bir bebek en erken kaç aylıkken ölürse ona cenaze namazı kılmak gerekir? Veya hangi aya kadar ölmüş olursa o bebeğe isim verilip namazı kılınır?

Soru: Bilgehan Emre tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Sağ doğup ölen çocuğun adı konulur, yıkanıp kefenlenir ve namazı kılınır. Ölü doğan çocuğun adı konulur, yıkanıp bir bezle sarılır ve cenaze namazı kılınmadan defnedilir.

Büyük Hanefî âlimi İmam Kasânî, muhallet eseri Bedâyiu’s-Sanâyi’de (1, 302) İmam Ebu Yusuf’tan (rahımehumallah) naklen şöyle der:

“Ölü olarak doğan çocuk, yıkanır ve isim verilir; fakat cenaze namazı kılınmaz.”

Kendisinde hayat belirtisi olan (ses, nefes, hareket gibi...) düşük çocukların yıkanması vâciptir. A’zâları tam teşekkül etmiş, ölü doğan çocuk da yıkanır. A’zâları tam teşekkül etmemiş düşükler ise, yıkanmaz. Bir beze sarılıp isimsiz olarak gömülürler. Cenaze namazı da kılınmaz. Kılınırsa da bir şey lazım gelmez.

Sadedinde olduğumuz bu meselenin mezheplere göre hükmü

Hanefîlere göre; çocuk, doğumdan sonra bir ses çıkarıp da öldüyse, yani doğduğunda canlı olur ve hemen ölürse, adı verilir, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Ancak hiç hayat emaresi / yaşama işareti olmamışsa yani ölü alarak doğmuşsa isim verilir, yıkanır ve bir beze sarılarak cenaze namazı kılınmadan gömülür. Muhtar olan kavil budur. Yıkanmadığı takdirde de bir şey gerekmez. [İbnü’l-Hümâm el-Hanefî, Fethu’l-Kadir; 1, 465]

Büyüklerin kabrinde olduğu gibi çocuğun da kabrinin belli olması için baş ve ayak uçlarına taş konularak belirlenmesi gerekir. Akika kurbanı kesmek gerekmez.

Şâfiîler’e göre ise, çocukta canlılık emaresi-alameti görülmezse dört ayı doldurmuş olması halinde yıkama, kefenleme ve defin işlemleri yapılır, cenaze namazı kılınmaz.

Hanbelîler’e göre dört ayı doldurmuş olarak doğan bir çocuk, yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

Mâlikîler ise, hayat alâmeti göstermeyen çocuğun namazının kılınmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Kefenlenemeyecek ve cenaze namazı kılınamayacak durumda olanlar da bir kumaş parçasına sarılarak defnedilir.

Go to top