Sevgili Hocam,

Ferd laikim derse ne manaya gelir?

*******

Günümüzdeki laiklik anlayışı, bütün dünyada muhtelif kesimlerin farklı zihniyetlerine göre değişiklik arz etmektedir…

 

Dine karşı allerjileri bulunanlar, laikliği dine karşı kullanmak istiyorlar... Buna mukabil;

 

Dine saygılı olan kesimin de bunu bütün dinlere karşı saygılı bir fenomen olarak kabulleri (algılamaları) normaldir.

 

Anayasadaki ifadelere bakılırsa, devlet, laiklik ilkesiyle bütün dinlere karşı aynı mesafede durmayı; dinsizlere karışmadığı gibi, dindarlara da karışmamayı taahhüt eden bir görünüm sergilemektedir.

 

Buna göre, devlet laik olabilir, fakat fertler laik olamaz. Çünkü bir fert söz gelimi "Ben Müslüman değilim" veya "Filan dinden değilim" dediği zaman, "Ben dinsizim" demek istemiş olacaktır.

 

Oysa fertler/bireyler, din-dinsizlik perspektifinde tarafsız olamazlar. Dini olmayanın yeri dinsizliktir! Üçüncü bir yolu yoktur. İlim ve mantık açısından da bunun başka bir izahı yoktur. Küfre razı olmak ise, küfrün ta kendisidir.

 

Demek ki, fertler laik olamazlar. Ya dinsiz veya dindar olurlar. Ancak bazen az da olsa, devletin laiklik ilkesine taraftar olduğunu ifade etmek için, "ben laikim" diyenler de çıkıyor. Böylelerinin yani bizzat fertler/bireyler olarak kendilerini hem bir dine bağlı hem de laik olarak görenlerin bu tavırlarını cehaletlerine vermek gerekir. Meselenin hakikatini öğrendiklerinde herhalde durumlarına bir çeki-düzen vereceklerdir.

 

***

 

Devlet bir kurum olarak, böyle bir prensibi benimsemişse, onun da görevi, hangi dine bağlı olursa olsun bütün din mensubu ve dinsiz olan vatandaşlarına karşı tarafsız olmaktır. Ve onların bu hürriyetlerine/özgürlüklerine despotça yaklaşımlarda bulunmaması esastır.

 

***

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki;

 

Laiklik yabancı kültürden bize geçmiş bir fenomendir. Kişilerin veya grupların kendi zihniyetlerine göre, dinimizle çatışan veya barışan bir esnekliğe sahip olarak şekillenebilmektedir.

 

Laiklik asıl itibariyle bir devlet tavrıdır, devlet düzeni esasıdır/ilkesidir.

 

Fert ve grupların laik olmaları gerçekte karşılığı olmayan, ilim ve mantık bakımından da saçma olan bir ifadedir.

 

Fertler ve gruplar bir inancı veya inançsızlığı seçer… Hayatlarını da ona göre yaşarlar. Buna da kimsenin bir diyeceği olmaz.

 

Laiklik hangi alanlarda nasıl yaşanacağını, nasıl davranılacağını, kuralları ve düzenlemeleri ihtiva etmez… Sadece kamuya ait kuralların dine dayanmamasını öngörür.

 

Ferdin laik olması, "hayatına inancını, dinini sokmaması; hayatını, din ve inancı bir yana koyarak yaşaması" demek olur ki, böyle bir tasavvurun İslamî hayatta karşılığı yoktur ve olamaz.

Laiklik insanlara inanma veya inanmama özgürlüğü getirir…

 

İnsanlar bu ilkeye dayanarak kendilerine bir inanç, ideoloji, dünya görüşü seçerler… Ve hayat tarzları da, laikliğe değil, bu inanç, ideoloji ve dünya görüşüne dayanır.

 

Dolayısiyle dini tabirle ifade etmek gerekirse kişi; ya mü’mindir ya da münkir. Seçim tamamen kendisine aittir, neticesine katlanmak da…

Go to top