Uzun ayeti kerimelerin yarısı bir rekatte yarısı ikkinci rekatte zammı sure olarak okunabilir mi? Mesela fetih suresinin son ayeti kerimesi "Muhammedün rasülüllah..." birinci rekatte okunup "...simahüm fi vücuhühüm..." ila ahirihi ikinci rekatte okunsa caiz midir? kerahet var mı?

 

*******

Uzun bir ayetin bir kısmını bir rek'atte, diğer kısmını da öbür rek'atte okumak caizdir, okunabilir;

zamm-ı sure olarak kifayet eder, yeterlidir. Çünkü sözünü ettiğiniz miktar, üçer kısa ayete mesela Kevser suresine muâdildir/denktir; hatta ondan bile uzundur. [Bkz. el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi' fî Tertîbi'ş-Şerâyi', Dâru'l-Kitabi'l-Arabî, Beyrut, 1394/1974, 1, 110 vd.]

 

 

 

Go to top