Değerli hocam bir yazınızda;
Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. demişsiniz ya (diğer namazlarda dahil), bu namazları kaza borcu olanlar kılabilir mi?

******* 

Ehl-i Sünnet'e mensup hak mezheplerden hangisine mensup olduğunuzu bilmiyorum, belirtmemişsiniz.

Eğer Hanefi mezhebinin bir müntesibi iseniz, tabii ki kılabilirsiniz... Hatta kılmalısınız, çünkü karşılığının ne olduğu, değerinin büyüklüğü orada yazılı malum. Bu namazlarla alakalı hadis için bkz. Abdulkadir Geylani, Gunye, 1, 329; Safûri, Nüzhetü'l-Mecâlis, 1, 141; Ayrıca Gunyetü't-Talibin (Terc. Abdulkadir Akçiçek,) Sağlam Kitabevi, İst., 1991, sh. 549; Keza İhyâ'nın da ilgili bahislerine bakılabilir.] Eğer bunlar mev'iza kitabıdır, hadisler de zayıftır denilecek olursa, cevabı malumdur; bunlardan ahkâm istinbat edilmiyor, binaenaleyh zayıf hadislarle amel etmenin herhangi bir mahzuru yoktur. Ayrıca bu ve benzeri ibadetler dinin bâtınını alakadar ettiği için, bu sahada bâtın ulemasının sözü geçerlidir. 

Ancak Şâfiî mezhebine mensupsanız; onlara göre, üzerlerinde farzlardan kaza borcu olanlar nafile kılamayacakları için, o geceyi kaza namazları kılarak, zikir-fikir, tevbe-istiğfar, tesbih-tehlil, tahmid-tevhid gibi sair ibadetlerle ihya ederler.

Sorunuzun kısaca cevabı budur. Ve İslam âlimlerinin tavsiyeleri, her mümin müntesibi bulunduğu mezhebe, hatta o mezhebin de müfta bih olan kavline uymalıdır... Tabii imkân dâhilinde, aksine bir zaruret olmadıkça...

Bilvesile selamlar…

Go to top