Selamünaleyküm. Kazancının çok büyük bölümü haram olan adamın aldığı evin kira gelirini karısı alsa ve o kadın o parayı adamın izniyle bize hediye etse o parayı almak helal midir? Şahin – Site

*******

Ve aleyküm selam.

Bu noktada aslolan, “haramla hayır olmaz” düsturudur. Bununla beraber usûl-i fıkıhtaki “el-hükmü li’l-ekser” kaidesi de meşhurdur. Yani ‘ekser için hükm-i küll vardır’, hüküm ekseriyete / çoğunluğa göre verilir. [Bkz. Bezzâr, Câmiu’l-Muzmerat ve'l-Müşkilât  ve Fetâvâ-yi Hindiyye]

Binaenaleh haram kazancı bulunan bir kişinin ikramını veya hediyesini kabul ederken, kişinin malının helal ve haram oranına göre değerlendirmek esastır.

Malının çoğu helalden kazanıldığı biliniyor veya tahmin ediliyorsa, ikramı veya hediyesi alınabilir.

Ancak, çoğu haram olduğu biliniyorsa alınmaz, almamak gerekir.

***

Maamafih malında haram kısım fazla olan şahsın ikramını veya hediyesini almamak beşerî münasebetlerimize zarar verecek ve o kişiyi mahcup edecekse, bu durumda malında helal kısım olduğu düşünülerek alınabilir. Zor durumlarda bu ‘ruhsat’tan istifade edilebilir... Verilen şey eğer hediye ise, onu bir fakire-yoksula vermemiz daha uygun olur. 

Go to top