Hocam kulağa birden fazla delik açıp küpe veya piercing takmanın hükmü nedir?

Soru: Selma öztürk tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Değerli kardeşim;

Sorunuzun kısa cevabı; kızların-hanımların kulaklarını deldirmekte bir mahzur yoktur, birden fazla delik deldirmek de caizdir.

***

Meselenin izahı

İslâm fıkhında, dini hükümlerin aslî kaynağı Kitap, Sünnet, İcma‘ ve Kıyas’tır. Ayrıca sahabenin sözü, İslâm ümmetinin örfü, istihsân, istıslâh, istishâb vb. gibi fer’î deliller de, İslam âlimlerince dini hükümlerin müstenidatı / dayanağı olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu kulak deldirip küpe takma, bilindiği gibi Müslümanların umumi örfünde kadınlara ait bir süs eşyasıdır. Müslüman kadınlar Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz döneminden itibaren [Bkz. Buhari, Sahih, Libas, 59, Hadis no: 5583] bu güne dek süslenmek maksadıyla bunu kullanmışlardır. Bu mevzuda İbn Abbas (r.a.), Rasûl-i Ekrem’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Rasûlullah (s.a.v.) erkeklerden kadına benzemeye çalışan ve kadınlardan da erkeklere benzemeye çalışanlara lânet etti." [Buhari, Libas, 61-62, H. no: 5585-5886]

Bu sebeple, erkeklerin kulaklarını deldirip küpe vb. şeyler takmalarını çoğu ulemâ haram, bazıları ise tahrîmen mekruh saymışlardır. Tahrîmen mekruhu işlemek, küçük günah kabul edilmiş ve işleyenin cezayı hak ettiği kabul edilmiştir. Ancak inkâr eden dinden çıkmaz. [İbn Âbidîn 6, 336-337, 388; Nahlavî, ed-Düreru'l-Mubâha fi'l-Hazarı ve'l-İbâha, s. 29] Bununla beraber bu tehlikeli sahillerde dolaşmamak, mekruhları da inkâr yoluna gitmemek, hatta şüpheliler mevzuunda dahi dikkatli olmak lazım.

Ayrıca çeşitli duygu ve akımların sonucu olarak, uygun olmayan yerlere takı (piercing) takılması ve bu maksatla yapılacak süslenme dinimizce münasip görülmemiştir.

Keza erkek veya kadının, burun, dil, dudak gibi organlarına delik delmesi insan fıtratına uygun değildir. Kız çocuklarının kulaklarını delip küpe takması ise, caizdir ve uygundur. Ancak bunun dışında burun, dil ve dudak gibi yerlere delik delmek ve hızma takmak doğru olmaz, tasvip edilmez.

Ayrıca kadının zinetini kendine nikâh düşen erkeklere göstermesi caiz değildir. Bu bakımdan hızma takan kadın, bunu kendine nikâh düşen erkeklere göstermesi söz konusu olduğu için takmamalıdır.

***

Velhâsıl kadınlar, yaratılışı icabı süsten ve zînetten vaz geçemez. İmkânı ölçüsünde bazı zînet eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi zinet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir.

Sorduğunuz gibi, böyle bir küpenin takılabilmesi için kulağı delmek caiz midir? Bu işlem için vücut üzerinde böyle tasarruf dinen uygun mudur?

Reddû'l-Muhtâr ve el-Fetâva'l-Hindiyye gibi Hanefi mezhebinin, İânetü't-Tâlibîn gibi Şâfiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur. [Bkz. İbn Âbidîn, Reddû'l-Muhtâr, 5, 270; Hey’et, el-Fetâva'l-Hindiyye, 5, 358] Çünkü bu çeşit bir işlem Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) zamanında da yapılıyordu, yasaklanmıyordu. [Şeyh Seyyid Ebû Bekr, İânetü’t-Tâlibîn, 4, 175]

Fakat Şâfiî ulemasından bazıları, sebepsiz yere eziyet olacağı için, kız çocuklarının kulaklarının delinmesini caiz görmemişlerdir. Bugün artık bu mahzurlar da söz konusu değildir. Çünkü hiç acı ve eziyet vermeden ağrısız bir metodla kulak delinebilmektedir.

Bu meselede dikkat edilmesi gereken mühim bir husus şudur: 

Şayet kız çocuğu büluğ çağına gelmişse kulağını ya bir kadın veya kardeşi, amcası gibi kendisine nikâhı düşmeyen bir yakının delmesi gerekir. Kıza yabancı olan bir erkeğin bu işlemi yapması caiz olmaz. Çünkü ergenlik yaşına gelmiş bir kız çocuğunun bedenine bir yabancı erkek el süremez, el ve yüzünün dışında bedenine bakamaz. Ancak dinî bakımdan zarurî bir durum varsa ihtiyaç miktarı bakabilir. Bu meselede, yani kulağı deldirmekte ise bir zaruretten bahsetmek pek de mümkün değildir.

Muhtemel olan bu halin dışında, başta da belirttiğimiz üzere kulak deldirmekte şer’an / dinen bir mahzur bulunmamaktadır. Birden fazla delik deldirmek de caizdir.

Go to top